Czech Republic

Třetí vlnu si nemůžeme dovolit riskovat, říká Babiš. Přiznal letní chybu

„Bohužel èísla neklesají tak rychle, což je dáno pomìrnì vysokou mobilitou, ochotou dodržovat opatøení i tím, že lidé se nechtìjí nechat testovat nebo jim to znemožòují zamìstnavatelé,“ øekl v rozhovoru Babiš.

S odvoláním na informace od Blatného øekl, že do Vánoc se dostaneme na stupeò 3 podle tabulky epidemiologickıch opatøení PES, ale lepší to asi nebude. Babišùv poradce pro zdravotnictví, exministr zdravotnictví Roman Prymula, pøitom v Lidovıch novinách vládì radí, aby otevøela od pøíštího tıdne zatím jen malé obchody, zatímco restaurace a služby ne.

„Nezavírali jsme obchody podle velikosti, ale sortimentu. Ano, nejvíce jsou vidìt hypermarkety, ale otevøené jsou rovnìž tisíce malıch potravin, pekáren, lahùdek, uzenáøství nebo vesnickıch koloniálù. To jen opozice všeho zneužívá ke své prezentaci a stále se ptá, proè tyto obchody jsou otevøené, a tyto ne a proè je to nastaveno tak a ne jinak. Opatøení, která dìláme, jsou stejná jako tøeba v Rakousku,“ uvedl Babiš.

Pøiznal, že v létì udìlal chybu, že uvìøil v srpnu expertùm na zdravotnictví, kdy øíkali, že virus slábne, a on to bral jako hotovou vìc. „Proto jsem teï velice opatrnı,“ øíká pøedseda vlády.

ÈSSD z vlády nikdo nevyhazuje, a se rozhodnou sami

Zda je ještì funkèní vládní koalice se sociální demokracií, o tom podle Babiše rozhodne hlasování o státním rozpoètu na pøíští rok. Sociální demokraté ho nepodpoøili v rozpoètovém vıboru, když se první místopøedseda ÈSSD Roman Onderka pøidal k opozici.

Pro návrh Piráta Mikuláše Ferjenèíka na zvıšení slevy na dani z 24 840 korun do vıše prùmìrné mìsíèní mzdy podle Babiše sociální demokraté hlasovali naschvál proto, aby „potopili“ snahu ANO snížit daò z pøíjmu zamìstnancùm na 15 procent. 

„Z vlády je nikdo nevyhazuje, takže a se rozhodnou sami. Nejdøív tím sociální demokracie hrozila kvùli panu Šmardovi, nedávno kvùli panu Prymulovi a teï zase kvùli daním. Když budou chtít odejít, tìžko jim v tom zabráním. Pokud by skonèili, tak bych se sebral, vzal s sebou na Hrad pìt jmen a vláda by pokraèovala,“ øekl v rozhovoru pro sobotní Právo premiér Babiš.

Hlasování spolu s ODS pro zrušení superhrubé mzdy a snížení danì z pøíjmu u zamìstnancù na 15 procent nebyly podle premiéra námluvy pro možnou pøíští koalici.  „Jen jsme spoleènì zrušili daò z nabytí nemovitosti a teï superhrubou mzdu. Škoda, že k tomu ODS nenašla odvahu, když vládla,“ uvedl Babiš.

Za pøedèasnou oznaèil otázku, zda by zùstal v politice, kdyby se po volbách znovu nestal premiérem. A na otázku, zda by dìlal znovu ministra financí pod premiérem Petrem Fialou z ODS, opáèil: „Pøedstavivost mám velkou, ale co bude za deset mìsícù, se neví.“

Situace se nelepší, rozvolòovat opatøení se musí s rozmyslem, míní Babiš:

26. listopadu 2020

Football news:

Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals
Villalibre about delaying time by Athletic: Barcelona is worth a billion euros, and we wanted to win the Super Cup at the cost of our lives
Andrea Pirlo: Juventus want to win a tenth league title. Now is a difficult moment, but the ambitions remain the same
Dynamo crossed the medical examination and Cyberpunk 2077: they decorated the hospital with graphics and stuffed everything with Easter eggs
Joan Laporta: If Messi wants to gain experience in football in America, it will be useful for everyone
Ter Stegen and the Barcelona defenders have filed complaints against Griezmann for commenting on a poor defensive performance after the Super Cup (Cadena SER)
PSG can buy Barca defender Emerson for 25 million euros