Czech Republic

Tři mrtví v Nice, v Avignonu útočníka přemohli. Francie posiluje bezpečnost

„Mí kolegové zrovna venku kouøili. Najednou rychle vybìhli nahoru a naznaèovali, že je venku šílenec. Slyšeli jsme nìkolik vıstøelù, šest nebo sedm. V kanceláøi se nás schovalo asi dvacet, je to strašnì stresující. Vidìli jsme, jak jdou policisté do kostela. Odstoupili jsme od oken,“ popsal krátce po útoku jeden ze svìdkù pro list Nice Matin.

Atentát se stal kolem deváté ráno. „Potvrzuji, že všechno nasvìdèuje tomu, že u baziliky Notre-Dame v Nice se odehrál teroristickı útok,“ napsal starosta mìsta Christian Estrosi. Èlen støedopravicové strany Republikáni tvrdí, že Francie se opìt stala obìtí „islamofašismu“.

Muž podle nìj vykøikoval „Alláhu akbar“ (Bùh je velikı). Útok se odehrál v centru mìsta. Dva lidi, muže a ženu, atentátník zabil v kostele. Pobodal také další ženu, které se podaøilo utéct do nedalekého baru, ale pozdìji zemøela.  Policejní zdroje agentuøe DPA potvrdily, že si útok vyžádal také šest ranìnıch. 

Ta na místo dorazila témìø okamžitì díky svìdkovi, kterı ji pøivolal. Policisté pak v kostele útoèníka postøelili a ten skonèil v nemocnici. Celkovı poèet zranìnıch zatím není jasnı. 

Útoèníkem je zøejmì je jednadvacetiletı Bráhím Avísáví z Tuniska, kterı do Evropy pøijel v záøí pøes ostrov Lampedusa, uvedla agentura AFP. Do Francie se z Itálie dostal nelegálnì. Policie se domnívá, že jednal sám a nepátrá po pøípadnıch komplicích. Údajnì nebyl v hledáèku protiteroristickıch jednotek.

Policejní a bezpeènostní úøady potvrdily, že bylo zahájeno vyšetøování „vraždy a pokusu o vraždu v souvislosti s teroristickım zámìrem“ a zloèinnım spolèením pachatelù teroristickıch èinù. 

Pøípadem se zaèala zabıvat i policie v Tunisu. Podle ní je pachatelem muž, kterı pochází z vesnice u mìsta Kajruván. Úøady severoafrické zemì ale pachatele nevedly pøed cestou do Evropy jako radikála.

Po celé Francii se ve tøi hodiny rozeznìly zvony kostelù:

Podle Reuters policie ozbrojená automatickımi zbranìmi vytvoøila kolem kostela na tøídì Jeana Medecina, která je hlavní nákupní ulicí v Nice, bezpeènostní kordon. Na místo pøijely sanitky i hasièská vozidla.

Podle listu Nice Matin zaznìlo na místì nìkolik vıstøelù a v okolí vypukla panika. Policie i ministr vnitra Gérard Darmanin vyzvali obèany, aby se místu èinu vyhıbali. Z okolí kostela se také ozıvaly detonace, ty ovšem mìla na svìdomí policie, uklidnil mluvèí Francouze. Pøípad si pøevzala protiteroristická prokuratura.

Macron: Francie je pod útokem

Francouzskı prezident Emmanuel Macron v Nice oznámil, že vojáci pøed nadcházejícím svátkem všech svatıch zaènou chránit kostely a také školy. V rámci operaci Sentinelle se poèet vojákù v ulicích celé Francie zvedne ze tøí tisíc na sedm

„Islamistickı útok“ Macron odmítl se slovy, že se Francouzi nevzdají. Viditelnì zarmoucenı prezident vyjádøil podporu katolíkùm. Pøipomnìl útok na knìze v Saint-Etienne-du-Rouvray z roku 2016 i to, že v Nice už zažili celkem tøi útoky. Obèanùm v projevu øekl, že se musí sjednotit bez ohledu na svou víru.

Francouzské Národní shromáždìní krátce po útoku drželo minutu ticha. Podle opozièní politièky Marine Le Penové je pøíznaèné, že se vražda stala v kostele. Znovu vyzvala k ochranì Francouzù pøed islamismem. 

Motiv útoku v Nice dosud není známı. Francie se ovšem v posledních dnech stala terèem hnìvu muslimù z celého svìta.

Po hrùzném útoku na pøedmìstí Paøíže, kde èeèenskı islamista uøízl hlavu místnímu uèiteli, vláda totiž vyhlásila boj s radikálním islámem a prezident Macron hájil právo na svobodu projevu a publikování karikatur proroka Mohameda.

Ministerstvo vnitra ustavilo krizovı štáb a na místo útoku kolem poledne dorazil i Macron. Mìsto Cannes v reakci na útok posílilo ostrahu kostelù a škol. 

Premiér Jean Castex pøed jednou hodinou odpoledne uvedl, že se zvıšilo riziko útokù na celém území Francie. V rámci plánu Vigipirate tak zvedl úroveò hrozby na nejvyšší stupeò, kterı se zavádí v pøípadì bezprostøedního nebezpeèí nebo po právì skonèeném útoku.

„Chtìl bych vám øíct, že celı národ sdílí bolest a obrovské emoce. Nad tímto zbabìlım a barbarskım útokem truchlí celá zemì. Chci ocenit zásah našich bezpeènostních složek, policie, jednotky RAID i mìstskıch policistù v Nice, kteøí zásah provedli. Oceòuji jejich pøíkladnou reakci, jejich chladnokrevnost a profesionalitu,“ øekl premiér.

V pátek podle nìj zasedne obranná rada státu. Posílena bude bezpeènost budov, veøejnıch míst a dopravy.

Podle moderátorky televize BFMTV pøed dvìma dny ve své propagandì Francii pohrozila al-Káida, a to nejen pomstou na kostelech, ale také imámech, kteøí veøejnì podpoøili svobodu slova.

Projev prezidenta Macrona:

Kondolence míøí z Èeska, Itálie i znesváøeného Turecka

Ètvrteèní zloèin odsoudil italskı premiér Giuseppe Conte. „Odpornı atentát u katedrály v Nice neoslabí naši linii na obranu hodnot míru a svobody. Naše pøesvìdèení je silnìjší než fanatismus, nenávist a teror. Soucítíme s rodinami obìtí a svımi francouzskımi bratry,“ napsal na Twitteru. „Jsme jednotní!“ dodal. 

Solidaritu s Francouzi vyjádøil i èeskı premiér Andrej Babiš. „Jsem naprosto zdìšen barbarskım útokem v Nice,“ sdìlil. Èesko podle premiéra stojí za Macronem a všemi Francouzi. K útoku se vyjádøil i šéf èeské diplomacie Tomáš Petøíèek.

„Dnešní mimoøádnì brutální teroristickı útok ve francouzském Nice, další pokus v Avignonu a útok na velvyslanectví v Saudské Arábii se nedají nièím omluvit, a už byla motivace jakákoliv. Chtìl bych vyjádøit upøímnou soustrast všem pøíbuznım a rodinám obìtí,“ napsal na Twitteru.

Prezident Miloš Zeman v dopise urèeném Macronovi napsal, že „s hlubokım zármutkem pøijal zprávu o teroristickém útoku ve mìstì Nice, kterı si vyžádal lidské životy a zranìné“. „Velmi silnì vnitønì vnímám symboliku místa tohoto zloèinu, jde o køesanskou baziliku, kterı je útokem nejen proti Nice a Francii, ale tıká se nás všech,“ pokraèuje Zeman.

„Nesmíme se v tìchto tìžkıch chvílích nechat ovládnout strachem z nenávistnıch fanatikù, ale naopak bránit hodnoty, na kterıch je založena evropská civilizace, hodnoty, ke kterım bezpochyby patøí i svoboda vyznání, v bezpeèí, bez hrozby násilnıch útokù. Chtìl bych Vás ujistit, že boj proti terorismu zùstává i nadále jednou z mıch priorit a že Èeská republika je pøipravena stát po boku Francie a dalších spojencù. Dovolte mi, abych jménem svım i jménem obèanù Èeské republiky vyjádøil Vám, rodinám obìtí i francouzskému lidu hlubokou soustrast. S úctou Miloš Zeman,“ dodal.

Útok odsoudili napøíklad také nìmecká kancléøka Angela Merkelová, ruskı Kreml, pøedseda Evropského parlamentu David Sassoli a pøedseda Evropské rady Charles Michel èi slovenskı premiér Igor Matoviè.

Turecko „pevnì“ odsoudilo „divokı“ útok a Francii, se kterou se právì kvùli pøístupu k islámu dostalo do sporu, vyjádøilo solidaritu. Upøímnou soustrast pozùstalım vyjádøilo ministerstvo zahranièí.

Britskı ministerskı pøedseda Boris Johnson uvedl, že je ze zpráv z Francie v šoku. „Naše myšlenky míøí k obìtem a jejich rodinám. Spojené královstvé stojí po boku Francie v boji proti teroru a netoleranci,“ napsal Johnson na Twitteru.

Americkı prezident Donald Trump uvedl, že USA stojí po boku „nejstaršího spojence“. Solidaritu s Francií vyjádøil i demokratickı kandidát na amerického prezidenta Joe Biden.

Slova odsouzení pøidala i francouzská Rada muslimské víry, která na znamení solidarity a zármutku vyzvala muslimy, aby pøerušili oslavy svátku Mawlid. Ten letos pøipadá na 28. a 29. øíjen, píše BFMTV.

Nice si stále pamatuje hrùzu z èervence 2016

Francie se ještì nevzpamatovala z brutálního útoku na støedoškolského uèitele Samuela Patyho, kterému tento mìsíc mladík èeèenského pùvodu uøízl hlavu za to, že pøi vıuce ukazoval karikatury proroka Mohameda. 

Následné obhajování práva na karikatury i rouhání ze strany prezidenta Macrona vyvolalo hnìv èásti muslimského svìta a vlády nìkterıch muslimskıch zemí viní Macrona z šíøení protiislámské propagandy.

V Nice se velkı teroristickı útok odehrál 14. èervence 2016, kdy do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto. Zahynulo tehdy 86 lidí. Útoèníkem byl jednatøicetiletı Francouz tuniského pùvodu Mohamed Lahouaiej Bouhlel, policie jej zastøelila.

V Avignonu útoèníka zastøelili, v Lyonu zadrželi mladíka

Podobnı incident øešili ve ètvrtek i v Avignonu, kde podle listu Midi Libre muž útoèil nožem na policisty procházející ulicí. Ti útoèníka postøelili, muž pozdìji podlehl svım zranìním. Podle úøadù se 33letı Francouz, kterı mìl psychické problémy, hlásil k protiimigraèní skupinì a v minulosti napadl osoby severoafrického pùvodu.

V saúdskoarabské Džiddì se pak agresor s pokøikem Alláhu akbar pokusil zaútoèit na tamní francouzskı konzulát, píše agentura Reuters s tím, že muž „ostrım pøedmìtem“ napadl èlena ochranky. Jeho zranìní podle úøadù nejsou vážná.

Diplomatické ochrance se podle policejního mluvèího podaøilo útoèníka okamžitì zadržet, pachateli je podle dosavadních informací kolem ètyøiceti let. Zranìnı strážce konzulátu byl podle saúdskoarabské státní tiskové agentury SPA pøevezen k ošetøení do nemocnice. Francouzské velvyslanectví v Rijádu útok odsoudilo a vyzvalo francouzské obèany v Saúdské Arábii k maximální obezøetnosti.

Kritika Francie v souvislosti s karikaturami proroka Mohameda byla podle agentury AP v Saúdské Arábii, kde jsou nejposvátnìjší místa islámu, mnohem umírnìnìjší v porovnání s øadou jinıch arabskıch zemí. Tamní ministerstvo zahranièí uvedlo, že „odmítá jakékoliv snahy spojovat islám s terorismem a odsuzuje urážlivé karikatury proroka“. 

Saúdskoarabští duchovní karikatury také odsoudili a podle AP zároveò zmínili „milosrdenství, spravedlnost a toleranci“ proroka Mohameda.

List Nice Matin odpoledne také napsal, že v Lyonu zadrželi afghánského mladíka s nožem v ruce. Údajnì chtìl zaútoèit, policie mu v tom však vèas zabránila.

Football news:

Pep Guardiola: Manchester City are not obsessed with the Champions League. We want to perform as well as possible
Lazio may sell Alberto due to criticism of the club. Juve, Inter and Everton are Interested in the midfielder
Messi is getting old. Barcelona must think about the future. That’O suggested Catalans sign Mbappe and Mukoko
Hans-Dieter flick: it can be very uncomfortable To play against Salzburg
Pep Guardiola: The people of football are lucky, we can do our job. How many places have closed and will never open again?
Ferencvaros defender: Ronaldo waved me off when I asked for his shirt. Maybe it's because he didn't score for us
Klopp on firmino: the Team is an orchestra, and Bobby plays 12 instruments in It. He is important to us