Czech Republic

Trpišovský vyzdvihl mentalitu: Naše kvalita nebyla bůhvíjaká, vydřeli jsme to

Ale dost žertování, protože ve ètvrtek to bylo pro Slavii v Evropské lize všechno, jen ne snadné.

„Pøipravovali jsme se na urèitı prùbìh zápasu, vyvíjel se, jak jsme pøedpokládali, ale po èervené kartì se všechno zmìnilo. Role se otoèily, my jsme potøebovali útoèit a dát branku,“ popisoval Trpišovskı

Deset minut pøed koncem se vám to podaøilo.
Díky Peterovi Olayinkovi jsme vısledek zápasu se štìstím strhli na svou stranu, ale dost jsme si to pøedtím zkomplikovali tou nepromìnìnou penaltou.

Støídající Stanciu na ni byl urèenı?
Nebyl, protože nehrál od zaèátku. Na druhou stranu v tu chvíli už na høišti byl a poslední penaltu v tìžké situaci v Ostravì promìnil. Nebyl dùvod nìco mìnit. Jsem ale rád, že jsme si takovou situací prošli a že jsme ji pøekonali. Tøeba v Izraeli mìl každı negativní moment na mužstvo velkı dopad, tentokrát ale byla reakce hráèù jiná. Cítil jsme z nich bojovnost, správnou mentalitu.

fotbalistù Slavie

Dlouho jste se ale ani proti deseti nedokázali prosadit.
Museli jsme si dávat velkı pozor na pøechod soupeøe do útoku, kterı má nesmírnì rychlá køídla, a i tımy v bundeslize s nimi mají velkı problém. Bylo dùležité, abychom si dávali pozor na postavení po ztrátì míèe, ale je pravda, že do jakıchkoli možností, palebnıch pozic, jsme se prokousávali složitì.

Nakonec vám vıraznì pomohli i støídající hráèi. Museli jste po vylouèení hostujícího Bellarabiho v prvním poloèase pøekopat herní strategii?
Ano, protože celé utkání se najednou vyvinulo úplnì jinım smìrem, než na co jsme se pøipravovali. Kluci pøed èervenou kartou skvìle plnili taktiku, byli zodpovìdní v defenzivì, na pozici stažené devítky nám hodnì pomohl Ondra Lingr, kterı spoleènì s Lukášem Provodem zavíral rozehrávku, hráli tam dva na tøi, eliminovali jejich stopery.

Ale o pøestávce jste právì Lingra stáhl.
Což souvisí s tím vylouèením. Najednou to byl úplnì jinı zápas a Leverkusen už nebyl dominantní, ale zataženìjší. Zmìnilo se napadání, zakládání útokù. Bylo vidìt, že jsme v nìkterıch pasážích nebyli dostateènì trpìliví.

Rozdílovım hráèem byl nakonec Olayinka, kterı do zápasu vletìl z lavièky. Od zaèátku ještì po covidu nastoupit nemohl?
Poèítali jsme s ním do základní sestavy, ale po nemoci se na to ještì necítil. Musíme mu podìkovat, protože nebyl stoprocentnì pøipraven, ale šel nám pomoct. Ukázal mentalitu, která nám po odchodu nìkterıch hráèù strašnì chybí. Vláïa Coufal, Milan Škoda nebo tøeba Simon Deli se dokázali obìtovat pro mužstvo, stejnì jako to udìlal Oli. Dal gól, pøi kterém si zlomil nos, pøesto pak ještì vstal a dohrál zápas na pravém beku, protože Lukáš Masopust mìl køeèe a nemohl dál. Pro mì hrdina zápasu, typ hráèe, na kterého se mùžeme naplno spolehnout. Jen potøebujeme, aby se k nìmu v podobném duchu pøidalo co nejvíc dalších.

Vybojované vítìzství nad soupeøem z bundesligy je v tom jistì mùže povzbudit.
Potøebujeme tyto velké zápasy zvládat. Pøiznejme si, že fotbalová kvalita nebyla bùhvíjaká, vydøeli jsme to, což je ohromnì dùležité. Vemte si, že David Zima nebo Ondra Lingr debutovali v pohárech v základu, Oscar toho za sebou také tolik nemá, nìkteøí zase musí hrát na jinıch postech než døív, další jsou po covidu... Doufám, že nìkteøí kluci sami sobì dokázali, že mohou na téhle úrovni hrát. 

Football news:

Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid
Gattuso on Napoli: Almost lost to AZ, although they could have reached the playoffs
Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern