Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

U hranic kvůli migraci posílili hlídky. Kolony nepůsobí, dálnice stála kvůli tunelu

V reakci na rostoucí vlnu nelegální migrace zvıšili poèet hlídek také policisté v Ústeckém kraji. Provoz na hranièních pøechodech je v souvislosti s hlídkami podle zpravodajù plynulı. „Dálnici D8 ale dopoledne nedaleko hranice zbrzdila porucha osvìtlení v jednom z tunelù na nìmecké stranì,“ uvedl tiskovı mluvèí policistù Václav Krieger.

O zesílení pružnıch a mobilních kontrol na hranicích Nìmecka s ÈR a Polskem s cílem bojovat proti pøevadìèùm informovala ve støedu spolková ministrynì vnitra Nancy Faeserová.

Zvıšené kontroly provádí policisté v Libereckém kraji v Hrádku nad Nisou. „Jedná se o bìžné namátkové kontroly v oblasti pohranièí jak na èeské, tak na nìmecké stranì,“ uvedl mluvèí krajské policie Vojtìch Robovskı. Od dubna udìlali policisté ze tøí státù asi 30 až 50 kontrol. Mluvèí øekl, že jich nyní bude víc. Na nìmecké stranì se za tu dobu policistùm podaøilo odhalit 100 migrantù a jednoho pøivadìèe, na èeské stranì to bylo pìt bìžencù.

Vıkon služby v okolí státních hranic zintenzivnili také policisté z odboru cizinecké policie Ústeckého a Karlovarského kraje a Øeditelství služby cizinecké policie. „A to na pøedem vytipovanıch místech v rámci migraèních tras,“ doplnil Krieger. Dodal, že kontroly jsou nepøetržité.