Czech Republic

USA čeká lavina vystěhování, na ulici mohou skončit desítky milionů lidí

Konec èervence byl pro øadu americkıch firem a jednotlivcù zlomovı. Skonèila totiž federální podpora ekonomiky v rámci rekordního záchranného balíèku CARES Act (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) v hodnotì 2,2 bilionu dolarù (48,7 bilionu korun). Souèástí balíèku byla i podpora v nezamìstnanosti ve vıši 600 dolarù tıdnì nebo moratorium na vystìhování z necelé tøetiny nájemních jednotek v USA.

Americké hospodáøství však zùstává v hlubokém útlumu a míra tamní nezamìstnanosti se nadále drží nad 10 procenty. Osud dalších vládních podpor je nejistı a experti varují pøed bezprecedentním množstvím Amerièanù, kteøí se mohou dostat do problémù s placením nájmu a èelit nucenému vystìhování.

Analıza poradenské spoleènosti Stout Risius Ross uvádí, že vystìhování hrozí více než 11,5 milionu americkıch domácností. To je více než 40 procent všech domácností žijících v nájmu a pokud by došlo na nejhorší, na ulici by se mohlo ocitnout pøes 25 milionù Amerièanù.

Rizika se vıraznì liší stát od státu, zatímco ve Vermontu nebo Severní Dakotì hrozí vystìhování zhruba pìtinì nájemníkù, ve státì Mississippi se tento podíl blíží 60 procentùm. Znaèné rozdíly ve vnímání krize bydlení panují podle analızy i mezi jednotlivımi etnickımi skupinami. Zatímco polovina bìlošskıch nájemníkù si je jistá tím, že bude nájem platit bez problémù, mezi èernochy je to pouze ètvrtina a mezi Hispánci 21,4 procenta nájemníkù.

„Abyste se dopracovali k podobnım èíslùm, museli byste se vrátit do hospodáøské krize z 30. let minulého století. Pro toto neexistuje témìø žádnı precedens, proto je to tak dìsivé,“ øekl agentuøe Bloomberg John Pollock z baltimorské neziskové organizace Public Justice Center, která bojuje proti chudobì.

Nejvìtší krize bydlení v historii

Další odhady dopadù koronavirové krize na nájemní bydlení v USA jsou pak ještì pesimistiètìjší. Minulı tıden publikovaná studie think-tanku Aspen Institute hovoøí o 30 až 40 milionech Amerièanù, kteøí by se v pøíštích mìsících mohli ocitnout na ulici. „Spojené státy zøejmì èelí nejvìtší krizi bydlení v historii,“ uvádí materiál.

Situace mnoha nájemníkù totiž nebyla pøíznivá ani pøedtím, než udeøil koronavirus. „Za problematickı se považuje stav, když domácnost utrácí za nájem pøes 30 procent svıch pøíjmù. Když vypukla pandemie, 10,9 milionu domácností (25 procent všech domácností žijících v nájmu) utrácelo každı mìsíc za nájem pøes 50 procent svıch pøíjmù,“ tvrdí studie.

Pokud by skuteènì došlo na vystìhovávání, by jen v èásti hrozících pøípadù, stále by jich bylo vıraznì víc než v minulosti. Z dat institutu Eviction Lab Princetonské univerzity, kterı mapuje vystìhovávání ve Spojenıch státech, vyplıvá, že v letech 2000 až 2016 dali ameriètí pronajímatelé nájemníkùm celkem 61 milionù vıpovìdí. Tedy necelé ètyøi miliony vystìhování roènì.

Americkı prezident Donald Trump reagoval na konec federální podpory a hrozící krizi tím, že v sobotu podepsal nìkolik exekutivních pøíkazù, kterımi chce Amerièanùm ulevit od ekonomickıch dopadù pandemie. Trump pøi podpisu dekretù uvedl, že svım krokem poskytne desítkám milionù nezamìstnanıch Amerièanù dalších 400 dolarù tıdnì na podporu v nezamìstnanosti a prodlouží zákaz vystìhování nájemníkù.

Deník The New York Times však poznamenal, že Trumpovy kroky zøejmì nebudou mít okamžitı a vıznamnı vliv na životy Amerièanù. Napøíklad mimoøádná pomoc v nezamìstnanosti je podmínìna tím, že jednotlivé státy lidem zaplatí ètvrtinu èástky z vlastních kas.

Falešná nadìje?

Øada státù se pøitom potıká s vıpadkem pøíjmù kvùli ekonomické krizi a není tak jasné, jaká èást Amerièanù nakonec tuto pomoc skuteènì dostane. Finance na zbylou èást obnosu chce pøitom Trump brát z fondu urèeného na boj s následky živelních katastrof, aèkoliv se USA právì nachází na zaèátku sezony hurikánù.

Také prodloužení zákazu vystìhování bude podle kritikù v praxi nefunkèní. V dekretu totiž prezident pouze uložil ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb èi Støedisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) aby „zvážily, zda je doèasné zastavení vystìhovávání nájemníkù kvùli neplacení nájmu nutné k prevenci dalšího šíøení covid-19“.

„Dekret je bezohlednı a škodlivı, nabízí falešnou nadìji a riziko vìtšího zmatku a chaosu v dobì, kdy nájemci potøebují ujištìní, že bìhem pandemie nebudou vyhozeni ze svıch domovù,“ reagovala pro server Politico Diane Yentelová, šéfka organizace NLIHC (National Low Income Housing Coalition), která pomáhá lidem s nízkımi pøíjmy øešit bytovou situaci.

Football news:

The ball with children's drawings will be played in the match for the UEFA super Cup
Barcelona earned the most in the season - 840.8 million euros. Real Madrid - second, Manchester United - third
Atletico will not compensate Suarez for the amount that Barcelona refused to pay him for the termination of his contract
Mendes suggested that Wolves sign Douglas Costa. Juve can buy Chiesa or El Shaarawy
Barcelona agreed a 5-year contract with Aarons. We have to agree with Norwich
Age is just numbers in documents. Tiago Silva on speed in the Premier League
The Swiss Prosecutor's office has requested a 28-month sentence for the President of PSG in the case of the sale of rights to broadcast the world Cup