Czech Republic

V Melbourne stoupá napětí. Obyvatelé nedbají na omezení a útočí na policii

Melbourne už na konci èervna zavedlo povinnost nosit roušky. Ne všichni obyvatelé však tuto povinnost dodržují. 

Mladá policistka na pøedmìstí Melbournen spatøila ženu bez roušky. Požádala ji, aby si ústa zakryla. Žena neposlechla a vrhla se na policistku. Strhla ji k zemi, chytila ji za vlasy a nìkolikrát její hlavou tvrdì udeøila o zem. Policistka skonèila v nemocnici s otøesem mozku. Útoènice také šestadvacetileté strážkyni zákona vytrhla hrst vlasù. Chumáè pak podle viktoriánské policie triumfálnì tøímala ruce.

„To je jednoduše hrozné jednání. Abych byl upøímnı, není to vùbec lidské (jednání),“ komentoval podle stanice ABC incident pøedseda policejních odborù státu Victoria Wayne Gatt. Policie obvinila útoènici z devíti trestnıch èinù. Žena nemá žádnı záznam v trestním rejstøíku.

Suverénní obèané

Podle Gatta byl útok jedním z øady pøíkladù neochoty èásti obyvatel Melbourne dodržovat karanténní opatøení. Svìdèí též o vzrùstajícím nepøátelství vùèi policii ze strany tzv. suverénních obèanù.

„Myslí si, že právo pro nì neplatí,“ kritizuje šéf policie ve Victorii Shane Patton takzvané suverénní obèany, kteøí se otevøenì vysmívají strážcùm zákona na kontrolních stanovištích a odmítají sdìlil své jméno a adresu.

„Minutı tıden jsme museli alespoò ve ètyøech pøípadech rozbít okna auta a vytáhnout lidi z vozidel ven, aby nám dali jména a adresy, protože nedodržovali pravidla hlavního hygienika,“ øekl na tiskové konferenci Patton.

Podle stanice BBC má hnutí suverénních obèanù koøeny v USA. Sestává z lidí, kteøí zpochybòují nároky státu na omezování bìžného života. Argumentují tím, že pøíkazy vlády porušují jejich práva.

Nárùst poètu pøípadù nákazy, kvùli kterému Victorie pøistoupila k drastickım opatøením, podle úøadù mají na svìdomí lidé porušující stávající omezení pohybu. „Øada lidí vìdomì porušila zákaz vycházení,“ uvedla ministrynì pro policii v Melbourne Lisa Nevilleová. 

Napøíklad jeden muž jel asi 318 kilometrù, aby si koupil Big Mac v McDonaldu. Témìø tøetina lidí, která se nakazila koronavirem, nebyla v domácí izolaci, když je úøady kontrolovaly.

Obyvatelé pøiznávají, že drastická omezení nesnášejí pøíliš dobøe. „Všichni se z toho hroutíme. Nikdo z nás nespí. Strop už ani nemùžu vidìt, protože v karanténì jsem zíral do stropu tak dlouho,“ postìžoval si listu The Guardian Mohammad, jeden z obyvatel vìžového domu.

Stát Viktorie oznámil nasazení dalších vojákù 500 vojákù, kteøí mají pomoci policii a dohlížet na dodržování karantény. Již døíve nasadil 1 500 vojákù. Za porušení naøízené izolace ve Viktorii hrozí pokuta 5 000 australskıch dolarù (zhruba 79 000 Kè) a za opakované porušení až 20 000 australskıch dolarù (kolem 318 000 Kè).

Koronavirus ve Viktorii

Obyvatelé pìtimilionového Melbourne se po zavedení novıch opatøení proti šíøení koronaviru od svého bydlištì mohou vzdálit jenom do pìti kilometrù. Na nákup jednou dennì bude smìt vyjít pouze jeden èlovìk z domácnosti. V Melbourne též platí zákaz vycházení mezi 20:00 a 05:00. Opatøení zùstanou v platnosti šest tıdnù, tedy až do poloviny záøí.

V 25milionové Austrálii se dosud nákaza koronavirem potvrdila u skoro 19 000 lidí a 232 lidí s covidem-19 zemøelo, což je vıraznì ménì než v øadì jinıch vyspìlıch zemí. Austrálie uzavøela hranice brzy, zaèala masivnì testovat a zavedla pravidla sociálního distancování. 

Míra komunitního pøenosu se však zaèala vıraznì zvyšovat s uvolnìním uzávìr ve Viktorii, kde je nejvíce novì nakaženıch v zemi a novıch pøípadù už nìkolik tıdnù stále pøibıvá – je jich více než 100 dennì. Dosud se tam nákaza potvrdila u zhruba 12 000 lidí.  Od pondìlí ve Viktorii s koronavirem zemøelo 11 lidí, èímž poèet zemøelıch v tomto státì vzrostl na 136. 

Football news:

Akanji about 0:2 from Augsburg: Borussia showed too little in attack and defense
Hummels 0:2 in Augsburg: Borussia played well in many aspects, but did not create enough chances
Schalke have not won the Bundesliga in 18 consecutive rounds. The total score of the first two games of the season is 1:11
Real won with the help of VAR and decommissioned forwards. Jovic earned a penalty, mayoral a penalty
Robles on refereeing the match with Real Madrid and VAR: dubious episodes are always Interpreted in favor of top clubs
Conte on 4:3 with Fiorentina: impressed with Inter's attack. We didn't have enough balance, we paid for it
Zidane about 3:2 with Betis: real can get better and will. A difficult game, but we believed in winning until the end