Czech Republic

V nemocnici v Horažďovicích je už 40 lidí s koronavirem. Nakazili se pacienti i zaměstnanci

„Ze 140 testovanıch pacientù se nákaza potvrdila u 30 osob a ze 150 testovanıch zamìstnancù nemocnice jich je 10 pozitivních,“ øekl Pazdiora. Krajská hygienická stanice nechala otestovat 290 lidí, podle krajského epidemiologa zbıvá otestovat pouze minimum lidí.

Nakažení mají bezpøíznakovı prùbìh, tedy bez zdravotních komplikací souvisejících s nemocí. Pouze jeden pacient trpí únavností a zvıšenou teplotou, uvedl Pazdiora. Podle nìj zatím nelze øíct, jak se nákaza koronaviru do nemocnice dostala.

Vedení nemocnice již v pátek zavedlo všechna opatøení doporuèená Krajskou hygienickou stanicí v Plzni, jako je napøíklad uzavøení areálu vèetnì zákazu návštìv, izolace pacientù èi omezení pøíjmu a propouštìní pacientù. Pozitivnì testovaní pracovníci jsou v karanténì, zamìstnanci, kteøí mìli negativní testy, byli rozdìleni do smìnnıch tımù. 

Nemocnice používá také vyšší stupeò ochrannıch prostøedkù vèetnì respirátorù, ochrannıch štítù a jednorázovıch rukavic a intenzivnì dezinfikuje veškeré prostory, uvedl mluvèí krajskıch nemocnic Jiøí Kokoška.

Krajská hygienická stanice, která používá jinou metodiku než ministerstvo, uvádí k nedìli v kraji od zaèátku pandemie 767 nakaženıch, 16 úmrtí a 668 vyléèenıch. Na Klatovsku se dosud nakazilo 106 lidí, z toho 95 se již uzdravilo.

Football news:

Atletico are in talks with Arsenal to buy out Torreira
Kulusevski scored with the sixth touch and the first shot for Juve-this is crucial in the debut victory of coach Pirlo
Real Madrid was the first in La Liga to release 4 players born in the 2000s
Messi says goodbye to Vidal: I always thought you were a phenomenon. Our paths will cross again
Zidane about 0:0 with Sociedad: Real Madrid lost two points. Overall, we played well
Real Madrid have lost points in 1 La Liga game in 5 of the last 8 seasons as Champions
Andrea Pirlo: I don't want to just copy someone's ideas, I have my own