Czech Republic

V prosinci bude těsně nad nulou, bílých Vánoc se zřejmě nedočkáme

„Kolísavı trend z posledních dvou listopadovıch tıdnù, kdy se prùmìrné tıdenní teploty pohybovaly na rozhraní nadnormálních a následnì podnormálních hodnot, bude pokraèovat i v následujících ètyøech tıdnech,“ uvádìjí meteorologové.

V prvním prosincovém tıdnu se oproti souèasnosti ochladí. Denní maxima se budou pohybovat nejèastìji kolem dvou stupòù nad nulou, minima v noci kolem minus tøí stupòù Celsia. V dalším tıdnu se pøibližnì o jeden až dva stupnì oteplí.

Ve druhé polovinì prosince teploty zaènou opìt klesat, ale jen mírnì. Kolem Vánoc by tak mohlo bıt pøes den tìsnì nad nulou.

Nejenom teplotnì, ale i množstvím dešovıch èi snìhovıch srážek by prosinec nemìl vyboèovat z hodnot bìžnıch pro tento mìsíc. Ta jsou prùmìrnì 45 mm v tomto období.

Avšak po suchém období z posledních nìkolika tıdnù oèekávají meteorologové v první polovinì prosince o nìco více srážek. Druhá polovina prosince naopak pøinese sušší poèasí. „Celkovì období od konce listopadu do konce vánoèních svátkù by mìlo bıt srážkovì v normálu nebo slabì podnormální,“ odhaduje ÈHMÚ.

Dlouhodobá prùmìrná teplota pro následující mìsíc je minus 0,5 stupnì Celsia. Nejchladnìji bylo v roce 1969, kdy prùmìr èinil minus 6,1 stupnì. Zatím nejvyšší prùmìr ètyøi stupnì Celsia meteorologové zaznamenali pøed pìti lety.

Mìsíèní vıhled poèasí

ÈHMÚ vydává mìsíèní vıhledy bez pøesnıch údajù o teplotách a množství oèekávanıch srážek, dlouhodobé pøedpovìdi totiž nejsou spolehlivé a èasto nevycházely. Vıhledy udávají jen oèekávanı trend ve vıvoji poèasí a celkovı charakter poèasí, tedy pravdìpodobnost srážek a teplot v porovnání s prùmìrem.

Podrobnı mìsíèní vıhled najdete na webu ÈHMÚ, s orientací v grafech vám pomùže náš návod.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league