Czech Republic

Vakcína na covid by mohla být v Česku dostupná na přelomu ledna a února, oznámil Blatný

„Nejbližší doba, kdy o tom mùže Evropská léková agentura rozhodovat, je 15. prosince,“ øekl ministr. Tak brzké rozhodnutí je ale podle nìj velmi nepravdìpodobné. „Poèítejme, že se to stane nìkdy v první polovinì ledna, když bude dobøe. A poèítejte, že na pøelomu ledna a února tady mohou bıt vakcíny. Jsou vyrobené, ale nemohou se zaèít distribuovat, dokud nebude schválení,“ uvedl.

Na dotazy poslancù také znovu zopakoval, že vakcína bude všem hrazená z veøejného zdravotního pojištìní a oèkování nebude povinné. Jestli budou mít ale oèkovaní lidé nìjaké vıhody proti neoèkovanım, napøíklad se na nì nebudou vztahovat nìkterá z pøijatıch opatøení, ale neupøesnil.

Doporuèoval to napøíklad poslanec a lékaø Bohuslav Svoboda (ODS). „Musíme dát lidem informace o tom, co to pøinese jim jako jednotlivım osobám, kromì toho, že neonemocní. Bez toho to nebude fungovat,“ uvedl. Podle nìj by ideální bylo prooèkování 70 až 80 procent populace. „Pokud neprooèkujeme aspoò 50 procent lidí, tak to budou vyhozené peníze,“ dodal.

Podle dùvodové zprávy k zákonu o oèkování proti novému typu koronaviru, kterı v úterı projednal vıbor a v pátek by se jím mìla zabıvat snìmovna, by naoèkování kompletní populace mìlo stát do pìti miliard korun. Zákon má umožnit, aby vakcínu hromadnì na základì spoleènıch objednávek EU nakoupil stát a potom mu ji proplatily zdravotní pojišovny.

„Zákon je potøeba i z toho dùvodu, že vakcínu v souèasné dobì ani nelze jinım zpùsobem získat. My ji ani nemùžeme nakoupit jinak, než že ji zakoupí stát. Zákon upravuje zpùsob, jakım provést úhradu a distribuci, aby se ty peníze ze zdravotního pojištìní mohly dostat zpátky do státního rozpoètu,“ øekl ministr.

Jedna dávka má stát podle rùznıch vırobcù mezi 50 a zhruba 260 korunami, u nìkterıch bude potøeba oèkovat dvakrát. Cena je podle ministra ve srovnání s jinımi bìžnımi vakcínami extrémnì nízká.

Pøedbìžnì má Èesko objednané vakcíny od pìti vırobcù vèetnì dvou, kteøí už o registraci u EMA požádali. Celkovì jich mùže mít až pro 16 milionù osob. Vyšší než poèet obyvatel jsou maximální objednávky proto, že ne všichni vırobci musí nakonec evropskou registraci získat. Nìkteré firmy poèítají s jednou dávkou, jiné se dvìma. „Nemyslím si, že by bylo možné si mezi nimi vybírat. Bude to dáno tím, jak budou vakcíny distribuované,“ øekl Blatnı. Napøíklad látka firmy Pfizer bude potøebovat skladování pøi teplotì mínus 70 stupòù Celsia, nebude se tak s ní oèkovat u praktickıch lékaøù.

Kolik vakcín nakonec bude Èesko potøebovat, zatím není jasné. Podle záøijového prùzkumu agentury STEM/MARK se oèkovat nechtìlo 58 procent lidí. Další prùzkum agentuøe podle Blatného zadalo ministerstvo zdravotnictví, vısledky bude mít v pondìlí pøíští tıden. Poslanci i z dùvodu mnoha dezinformací tıkajících se vakcíny apelovali na ministra, aby pøipravil kampaò na podporu oèkování proti covidu-19.

Už pøíští tıden chce ministerstvo spustit první z menších kampaní, které zaplatí z vlastních prostøedkù. Velká kampaò, na kterou dostalo od vlády 50 milionù korun, by mìla zaèít v lednu. Podle Blatného vıbìr komunikaèní agentury trvá déle, než si pøedstavoval. Na úøadu má také vzniknout pracovní místo koordinátora vakcinace, kterı zde bude pracovat na celı úvazek. Strategii, které skupiny obyvatel dostanou pøi oèkování pøednost, má ministr vládì pøedložit v pondìlí 7. prosince.

Football news:

Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together
Cristiano Ronaldo: Milan and Inter are very strong, but Juventus can win Serie A