Czech Republic

Vakcínu dostanou země EU současně, snad v dubnu, slíbila von der Leyenová

„Panovala velmi široká shoda, bylo to bìhem konference nìkolikrát opakováno, abychom zajistili spravedlivou distribuci mezi èlenskımi státy,“ øekl po zhruba tøíhodinové videokonferenci vìnované pandemii Michel.

Komise by chtìla od pøíštího jara rozdìlovat mezi èlenské zemì stovky milionù dávek, které by mohla nakupovat až od sedmi spoleèností vyvíjejících covidové vakcíny.

Podle šéfky unijní exekutivy von der Leyenové dostanou všechny zemì vakcíny ve stejnı èas na základì svého poètu obyvatel. Státy budou nejdøíve muset poslat komisi své národní oèkovací plány a rozhodnout, zda budou nìkteøí lidé - napøíklad ohrožené skupiny èi zdravotníci - dostávat vakcínu døíve.

„Šíøení viru brzy zahltí naše zdravotnické systémy, pokud nebudeme jednat okamžitì,“ prohlásila von der Leyenová po jednání s pøedstaviteli státù. Dodala, že komise vyhradí 220 milionù eur (šest miliard korun) na pøípadné transporty pacientù pøes hranice z nejvíce zasaženıch zemí. Na jejich èele momentálnì figuruje Èesko, které už z nouzovıch zásob EU a od èlenskıch zemí získalo pøes dvì stì plicních ventilátorù.

Èeskı premiér Andrej Babiš po videokonferenci uvedl, že kolegùm za pomoc jejich zemí podìkoval a shodl se s nimi na dalším postupu proti pandemii, jejímž jedinım efektivním øešením je podle nìj vakcína.

„Musíme spoleènì podporovat schvalování, uvádìní na trh i strategii oèkování a komunikaci. Dùležité bude i sdílení dat mezi zemìmi a pøeshranièní spolupráce mezi sousedy, abychom si byli schopni navzájem pomáhat,“ uvedl po jednání Babiš na Twitteru.

Lídøi podle Michela hovoøili i o možnosti hromadnì využívat antigenové rychlotesty, které by podle pøedstav Bruselu mohly lidem mimo jiné usnadnit cesty pøes hranice a ochránit jednotnı unijní trh.

Mnoho lídrù podle šéfa unijních summitù jejich využívání podpoøilo, jednoznaèná shoda však nebyla. Komise na jejich nákup již vyhradila 100 milionù eur a podle své pøedsedkynì hodlá co nejrychleji dosáhnout jejich schválení ke všeobecnému využívání.

Šéfové státù a vlád se dohodli na tom, že se k pandemii, kvùli níž vìtšina zemí aktuálnì zpøísòuje omezení veøejného života, brzy vrátí pøi další videokonferenci.

Football news:

Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues