Czech Republic

Velvyslanec ve Francii Fleischmann: Falešné zprávy o smrti starého a nemocného pána nechápu

Lidovky.cz: Jak reaguje èeská ambasáda v Paøíži na falešnou zprávu na Twitteru, že zemøel Milan Kundera?
Pan Kundera žije, to mohu potvrdit. Je to nepøíjemnı fake. Dìlat toto starému, nemocnému pánovi je pro mì nìco nepochopitelného. Pøed mìsícem se mi stalo to samé a velice rychle se mi podaøilo to dementovat. Italové mi vytvoøili falešnı twitterovı úèet a oznámili na nìm, že zemøel Milan Kundera. Stejnì jako dnes panu Drulákovi.

Lidovky.cz: Jak víte, že jsou to Italové?
Když jsme hledali, kdo to za mì posílá, tak jsme pøes IP adresy dohledali, že to pochází z Itálie. Jako velvyslanec jsem to dal prošetøit. Stopa tedy vede urèitì do Itálie. Je to nìkdo, kdo toto dìlá docela èasto, protože v reakci na mùj napadenı úèet kdosi øekl, že tuto IP adresu zná. Už se to s podobnımi vtípky nìkolikrát objevilo. Není to jen o panu Kunderovi, nepravdy šíøí i o jinıch slavnıch osobnostech. Dìlají to pøes twitterové úèty velvyslancù.

Lidovky.cz: Ví pan Kundera o šíøení takovıchto zpráv?
Neví. Ale dnes mìla paní Vìra Kunderová plno telefonátù. Ty se ale spíš tıkaly knížky, která dnes vyšla.

Lidovky.cz: Co na ní øíkají? Èetli ji?
Spíš mají kusé informace. Mezi øádky jsem pochopil, že spíš ji neèetli. Já ji taky neèetl. Ale myslím, že jde o takové staré story, není tam nic nového.

Text serveru Gazeta Wyborcza o údajném úmrtí Milana Kundery.

Text serveru Gazeta Wyborcza o údajném úmrtí Milana Kundery.

Lidovky.cz: Jak se pan Kundera zajímá o dìní v Èesku? Jak se mu daøí?
Špatnì. Jeho zdraví není dobré, ale bojuje. Už to trvá nìkolik let. Podle mého nese docela tìžce takovéto útoky. Ale sleduje vìci s nadhledem jemu vlastním, analyzuje si to. Nechce se nicménì do toho plést a reagovat na to. Protože to nemá smysl. Dobrou náladu z toho nemá. Autor knihy pan Novák je známı takovımito texty, nic nového pod sluncem a nemùžeme od toho èekat nic pozitivního. Paní Vìøe jsem øíkal, že když je èlovìk slavnı, tak si na nìm vždy nìkdo potøebuje trochu vylít zlost èi závist.

Football news:

Zinedine Zidane: if the referee gives a penalty, it means it is a penalty
Lizard on the criticism of VAR: In Real life, they don't pay attention to conversations outside the team
Real need to score 5 points in 3 rounds to win La Liga
Gasperini about the 1/4 final of the Champions League: the Match with Juventus is an imitation of the games with PSG
Courtois played 18 dry games in the La Liga season. Real's record is one game away
Real Madrid won the 8th victory in a row and does not miss 5 matches
There was hardly any contact, and even outside the penalty area. Ex-member of Barca's Board of Directors about real's penalty