Czech Republic

Ven ne, raději knihu. Prymula vybídl o deštivém víkendu ke zdrženlivosti

„ Byl mi založen Twitter. Dìkuji kolegùm ze zdravkoonline. Chci požádat všechny naše spoluobèany, aby využili deštivého prodlouženého víkendu k tomu, aby zùstali doma,“ objevilo se v ministrovì prvním tweetu od nástupu do funkce.

Prymula nabádá, aby si lidé èetli, nebo koukali na filmy, èi si zkrátka užívali v rodinném kruhu. Rovnìž pøipomnìl existenci modernizované aplikace eRoušky, která má pomáhat lidem s trasováním potenciálních „koronavironosièù“.

Prymula v pátek upozornil, že epidemie dál sílí, i když se nemusí poèítat s katastrofickımi scénáøi. Varoval, že pøíští tıden jeho resort vydá nová, pøísnìjší opatøení, která se zamìøí na tvrdší regulaci volnoèasovıch aktivit.

Ministr pøitom dal za pøíklad jiné zemì. Zmínil, že Velká Británie nyní povoluje shromažïování jen do šesti lidí.

Laboratoøe v Èeské republice ve ètvrtek odhalily 2 913 novıch pøípadù koronaviru. Je to druhı nejvyšší denní nárùst od zaèátku epidemie, minulı ètvrtek pøibylo více než 3 100 pøípadù.

V zemi je nyní 30 425 nakaženıch, vìtšina s mírnım prùbìhem nemoci. Stále však roste i poèet hospitalizovanıch a pøibıvá také lidí, kteøí s covidem zemøeli.

Prymulova vızva trochu pøipomnìla jinou ze starších dob:

Alkohol ne, radìji knihu. Propagaèní boj namíøenı proti alkoholismu.

Football news:

Ex-FIFA inspector Bartfeld on Loko Red Bull's 2nd goal: the Referee made a mistake. There was a direct kick to the legs, went the development of the attack
Vinicius after 2:3 with Shakhtar: real are already focused on winning the Clasico
Coman on the defeat of Atletico: Bayern want to keep winning. We played great
Filimonov about Safonov and Maksimenko in the national team: A question of time
Milner on 1-0 with Ajax: it was important for Liverpool to show a good game after a week of UPS and downs
Lukaku has 4+2 in the last 3 games in the Champions League. He participated in all 6 Inter goals
Miranchuk on the draw with Salzburg: Two goals on the road is a very good indicator