Czech Republic

VIDEA TÝDNE: Výbuch v Bejrútu, požár v Bohumíně a rvačka na festivalu

Libanonskou metropolí Bejrútem v úterý odpoledne otøásl nièivý výbuch, který nepøežilo nejménì 158 lidí. Asi 20 lidí se pohøešuje a z více než 6 000 zranìných jich bylo pøes sto v kritickém stavu. Na místì zasahují i èeští záchranáøi, kteøí prohledávají trosky v pøístavu.

V Bohumínì zaèal v sobotu odpoledne hoøet byt v 11. patøe panelového domu. Šéf moravskoslezských hasièù Vladimír Vlèek uvedl, že pøímo v bytì uhoøely 3 dìti a 3 dospìlí. Pìt lidí pak vyskoèilo z balkonu, když se snažili zachránit. Deset lidí se zranilo, mezi nimi i hasièi a policista. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák øekl, že požár vypadá na žháøský útok. To potvrdil ministr vnitra Jan Hamáèek.

Velký rozruch vyvolala potyèka dvou vystupujících interpretù na hiphopovém festivalu Adlib Open Air Fest 2020 v centru Èeských Budìjovic. Krvavý incident, který natoèil jeden z pøihlížejících na mobilní telefon, se odehrál pøed kulturním centrem Žižkárna v Žižkovì ulici.

Policie v nedìli dopoledne nalezla tìla obou pohøešovaných chlapcù za jezem u obce Sobìšín na Kutnohorsku. Ztratili se ve støedu z nedalekého tábora, po tøi dny po nich pátrali policisté. Zapojil se i kynolog se psem. 

Sbìrné dvory, které v posledních dnech pøestaly odebírat od obèanù vysloužilé výrobky znaèky Samsung, je zaènou znovu vybírat. Zpìtný odbìr zùstane pro obèany bez problémù. Ještì pøed tímto rozhodnutím se ale reportér Matìj Smlsal pøesvìdèil, jak složité bylo se staré televize zbavit.

Football news:

Liverpool will buy Jota for 41 million pounds. Wolverhampton will pay up to 13.5 million for Hoover
8 is Bavaria's favorite number. Now she beat Schalke: Gnabry scored a hat-trick, Sane scored 1+2, Lewandowski came up with an assist by rabona
Liverpool agreed a 5-year contract with Jota. The transfer amount could be 43 million euros
I left everything and went to the other side of the world for my favorite team. The heartwarming story of a Norwegian fan in love with Santos
Lewandowski scored in the 1st round of the Bundesliga in 7 seasons and repeated the championship record
Gnabry scored a hat-trick against Schalke
Lewandowski scored for Schalke in their 10th Bundesliga game in a row. This is a League record