Czech Republic

Vláda obnoví Ústřední krizový štáb. Hrozí vypnutí ekonomiky, burcoval Pirát

„Situace se nevyvíjí dobøe. Nárùsty jsou vyšší, než jsme pøedpokládali,“ øekl ve Snìmovnì ministr zdravotnictví Adam Vojtìch.

Na Babišovi krizovı štáb chtìli i vlastní hejtmani

„Spolupráce mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví nebyla dobrá. Hejtmani proto tlaèili na aktivaci krizového štábu. Stane se platformou pro komunikaci mezi jednotlivımi resorty a kraji,” øekl Deníku Babiš.

Dosud byl Babiš proti obnovení Ústøedního krizového štábu, naposledy proti jeho aktivování vystoupil ve ètvrtek ve Snìmovnì pøi interpelacích. „Teï køièíte všichni: Ústøední krizovı štáb! To je zajímavé. Kvùli èemu teï? Abyste tam mìli zástupce? TOP 09 tam mìla nejvìtšího popíraèe roušek. Pan Šmucler. Ten stále øíká, že to je absolutnì blbost. Nebo o co jde? Abyste si tam zase potøebovali nìco povídat? Takže nevím, nechápu, o èem mluvíte,“ øekl Babiš, když odpovídal na interpelaci poslankynì STAN Vìry Kováøové.

Jureèka chtìl od Vojtìcha marnì jasné vyjádøení

Ještì pøed zveøejnìním informace, že premiér Babiš na štáb zmìnil názor, šéf KDU-ÈSL Marian Jureèka vyzval ministra Vojtìcha, aby øekl, za jakıch okolností vláda Ústøední krizovı štáb aktivuje, o což usilovala opozice, vládní ÈSSD a vyzvali k tomu i hejtmani, a to i ti, kteøí jsou za hnutí ANO.

Vojtìch Jureèkovi øekl, že o Ústøedním krizovém štábu bude vláda rozhodovat v pondìlí. „Nechal bych to na debatu na vládì a vláda rozhodne,“ odvìtil na otázku, zda bude zøízení štábu podporovat. Ministerstvo podle Vojtìcha pøijme další opatøení k omezení šíøení koronaviru.

Michálek svımi slovy ve Snìmovnì, že si poslanci nemohou dovolit tøi dny neèinnosti, narážel na to, že poslanci budou po dnech volna v pátek, sobotu a v pondìlí jednat až v úterı ve vıborech. Celá Snìmovna se má dokonce sejít až 29. záøí, tedy za jedenáct dnù. Jaká opatøení Piráti navrhují k zabránìní vypnutí ekonomiky, pøedstaví podle Michálka ve 14 hodin.

Denní pøírùstek nakaženıch ve ètvrtek poprvé pøekonal tøí tisíc. Za jedinı den testy prokázaly nákazu u 3 130 lidí, což je podobnı údaj jako za celı mìsíc bøezen.

Od pátku musí mít roušky i pøi vyuèování žáci druhıch stupòù základních škol i støedoškoláci. A to v celé Èeské republice. Od páteèní pùlnoci také plošnì platí zákaz provozu barù, hospod a restaurací od pùlnoci do šesti ráno.

Od pondìlí se v Praze, která se podle epidemiologického semaforu dostane do èervené barvy, bude na støedních a vysokıch školách uèit jen distanèní formou, tedy podobnì jako na jaøe za nouzového stavu. Na Twitteru to oznámil pražskı primátor za Piráty Zdenìk Høib.

Football news:

Maguire Azpilicueta knocked the seizure of MMA: a penalty not given either on the pitch or after the OPTIONS check. Controversial, isn't it?
Neville on van de Beek at Manchester United: he's probably thinking: What am I doing here?
De Gea after 0-0 with Chelsea: Manchester United deserved more. The goalkeeper saved them
Lewandowski has scored every 37 minutes this Bundesliga season. He has 10 goals after 5 rounds
Azpilicueta about capturing Maguire: VAR can perform better. Why not take 20 seconds to review?
Real Madrid beat Barca at camp Nou for the first time since August 2017
Conte on Lukaku: in a year, he has improved in everything and has become different. I always called him an uncut diamond