Czech Republic

Vláda podpořila dálkovou účast zastupitelů a radních. Distanční zasedání už probíhá, ale chybí právní úprava

Novela reaguje na zkušenosti pøi letošní koronavirové epidemii. Obecní orgány dostanou možnost o distanèních jednáních rozhodnout v rámci svých jednacích øádù.

Èlenové rad a zastupitelstev se podle vnitra pøedevším kvùli koronaviru scházejí dálkovì již nyní, chybí ale právní úprava. „Bez jasného právního rámce v pondìlí obce nemají jistotu, že jednání na dálku organizují správnì. Dáváme proto obcím a krajùm právní jistotu, jak distanèní jednání zastupitelstva a rady zorganizovat,“ uvedl v tiskové zprávì ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD). Ministerstvo navrhuje, aby se za využití technických zaøízení pro pøenos obrazu a zvuku mohla zasedání úèastnit i veøejnost.

Podmínkou pro distanèní jednání zastupitelstva by mìlo být, že tuto možnost pøipouští jeho jednací øád. Sama obec by tedy mìla rozhodnout, jestli dálkovou formu úèasti na zasedáních využije. „Pøihlédne pøitom k místním podmínkám, ale i k technickým možnostem zajištìní této úèasti, vèetnì pøípadných nákladù, které by s takovou formou úèasti mohla mít,“ uvedlo ministerstvo v dùvodové zprávì.

Jednací øád má také vymezit bližší podmínky distanèní úèasti na jednání. Obce mohou stanovit pøípady, za kterých ji pøipustí, nebo to ponechat na rozhodnutí starosty pro každé zasedání. Pokud dálkovou formu obec povolí, bude muset na zajistit, aby se lidé mohli k jednání pøipojit. „Bude však na jejím uvážení, do jaké míry zabezpeèí technické vybavení i pro jednotlivé zastupitele,“ napsalo ministerstvo.

Zastupitelé se podle návrhu musí k jednání pøipojit tak, aby zvukový i obrazový pøenos byl obousmìrný, aby mohli hlasovat, vyjadøovat se k jednotlivým projednávaným bodùm a podávat návrhy. Využití distanèní úèasti nebrání podle vnitra ani pøípadnému tajnému hlasování.

Návrh neupravuje jednání výborù zastupitelstva a komisí rady. Podle ministerstva to není potøeba vzhledem k tomu, že nemají rozhodovací pravomoci a vykonávají pøedevším kontrolní èinnost.

Football news:

Barcelona wants to give Umtiti on loan
Bernardo Silva: Man City have been playing well lately. We are good in all the lines
Real Madrid players were surprised by Zidane's soft speech at the first training session after the relegation from the Cup
Leicester have joined the fight for Eriksen
Real Madrid can invite Gallardo from River Plate instead of Zidane (ESPN Argentina)
Mandzukic on Milan's Victory in Serie A was a major achievement. We need to achieve this on the pitch, not in words
Wayne Rooney: Manchester United will win the Premier League. Pogba will have to play a significant role in this