Czech Republic

Vlci v USA ztratili po 42 letech status federálně chráněných zvířat

Po zrušení ochrany již delší dobu volali nìkteøí obèané a politici na støedozápadì USA, kterı je vıznamnım bojištìm nadcházejících prezidentskıch voleb, napsala agentura AFP.

Ministr vnitra David Bernhardt ve ètvrtek oznámil, že vlci svım rozmachem pøekonali veškerá oèekávání, která mìli ochránci pøírody v dobì, kdy je prohlásili za ohrožené. Mimo Aljašku a Havaj èítá nyní populace divoce žijících vlkù v USA asi 6 000 kusù, ke konci 60. let minulého století jich pøitom byla necelá tisícovka.

Ochranu psovitım šelmám ve státech Idaho a Montana zrušil již Trumpùv demokratickı pøedchùdce Barack Obama. Nyní bude po celıch USA jen na úøadech jednotlivıch státù, jak se k vlkùm postaví. Federální ochrana zùstane jen vlkovi mexickému, kterı žije na jihozápadì zemì.

Proti kroku protestovala øada vìdcù, volenıch èinitelù i obèanù. Nìkteøí z nich považují za podezøelé naèasování kroku tak blízko pøed volbami. Nevládní organizace Earthjustice chystá kvùli rozhodnutí na vládu podat žalobu, protože se podle ní federální úøady neøídily standardními vìdeckımi postupy.

Jsem zarmoucená, prohlásila slavná bioložka

Slavná bioložka a specialistka na primáty Jane Goodallová prohlásila, že je krokem administrativy „šokovaná a zarmoucená“.

Vlci se podle ní nyní neudrží ve svıch teritoriích, protože se hlavnì na støedozápadì pravdìpodobnì znovu zaène s lovem tìchto šelem, jak tomu bylo i v minulosti. Nepøítomnost federálního zákazu pak podle odborníkù pobízí k vìtší èinnosti i pytláky.

„Vlci mají stejné vìdomí, stejné emoce a stejnou inteligenci jako psi, možná vìtší,“ uvedla ve videu Goodallová. „Jak byste reagovali, pokud by vašeho psa nìkdo zastøelil, aby si mohl povìsit jeho hlavu na stìnu?“ dodala.

Za Trumpovy vlády pøišlo o svùj chránìnı status 13 živoèichù v USA, mezi nimi napøíklad gekon, netopır èi hraboš. Již v roce 2007 pøitom ze seznamu ohroženıch druhù zmizel orel bìlohlavı, kterı je jedním ze symbolù USA.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?