Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vrabel se poznal ve slovech šéfa BIS Koudelky a tvrdí, že snahu Rusů odmítl

Když na zaèátku tıdne Koudelka na konferenci o dezinformacích øekl, že BIS odhalila, že jeden z agentù Ruska v Èeské republice zajistil za tisíce eur šíøení propagandy a využil i známé osobnosti a že BIS zaznamenala také pøímou snahu proruskıch entit o navázání a kultivaci kontaktu s jedním z organizátorù protivládní demonstrací konanıch na podzim roku 2022, Vrabel se hned ozval, aniž by ho šéf BIS jmenoval.

„Chtìl bych vás požádat, abyste zachoval aspoò trochu profesionality, abyste uvedl na pravou míru v Poslanecké snìmovnì a do médií, že nešlo o snahu kontaktovat moji osobu a kultivovat ten kontakt, ale že šlo o snahu kontaktovat moji osobu a že jsem tuto snahu odmítl,“ øíká Vrabel ve videu, které umístil na svou facebookovou stránku. „Z vaší strany jde o jasnou, pøímou a tvrdou dezinformaci a snahu o poškození mojí dùvìryhodnosti,“ prohlásil také.

Nejrazantnìjší Koudelkova slova míøila ale ještì jinam. „BIS se podaøilo odhalit, že jeden z dlouhodobıch ruskıch agentù, vlivovıch agentù v Èeské republice zajistil za úplatu nìkolika tisíc euro šíøení ruské propagandy u nás. Konkrétnì šlo o to, že tento vlivovı agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánù ruské státní moci zajistil, aby se ve veøejném informaèním prostoru šíøily narativy podporující zahraniènì politické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajinì. A k tomu byly využity i veøejnì známé osobnosti,“ uvedl doslova øeditel BIS Koudelka na pùdì parlamentu.

Koudelka teï podle Zahradila veøejnosti dluží

Generál Koudelka teï ale podle europoslance Jana Zahradila dluží veøejnosti sdìlení, kdo byl ten „ruskı agent“ a ty „veøejnì známé osobnosti“ a jaké „narativy“ šíøily.

„Zdráhám se uvìøit, že šlo o zámìr hodit nìco nekonkrétního do vzduchu a pak nechat anonymní klaku užiteènıch idiotù na sítích hrát si na lidové tribunály. Ale skoro to tak vypadá,“ komentoval Koudelkova slova na sociální síti X (døíve Twitter) Zahradil.

Jisté pochybnosti dal najevo i bıvalı senátor Michael Žantovskı, kterı nyní patøí mezi zahraniènìpolitické poradce prezidenta Petra Pavla. Celı pøíbìh je podle nìj tøeba doøíci, jinak to celé bude pùsobit jako „plácnutí do vody“.

Koudelka už ale ke svému vystoupení doposud nic dalšího nepøidal.

„Je to pøípad identifikovanı našimi službami,“ øekl pak už jen obecnì ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podrobnosti èi informace o známıch osobnostech, které mìly propagandu šíøit, nechtìl doplòovat. „Pokud jsou identifikovány osoby, tak urèitì to šetøení bude pokraèovat,“ øekl.

A tak v tuto chvíli zatím zùstává veøejnosti jen vzpomínka na emotivní vystoupení šéfa BIS Koudelky završené vırokem: „Kdo v tuto chvíli øekne, že neví, co to je ruská propaganda, že neví, co je to ruská dezinformace, pøi takto brutálním zasahování do podstaty demokracie v Èeské republice, tak je slepı a hluchı.“