Czech Republic

Všichni penzisté by měli dostat jednorázový příspěvek 5000 Kč. Vyplacen by měl být ještě letos

Snìmovna k pøedloze pøipojila jedinı z desítky opozièních pozmìòovacích návrhù. Piráti navzdory nesouhlasu ministrynì práce a sociálních vìcí Jany Maláèové (ÈSSD) prosadili, aby pravidelná valorizace dùchodù byla vždy od 1. ledna, nikoli ode dne vıplaty lednové splátky penze.

Pøíspìvek 5000 korun mají dostat starobní dùchodci i lidé s invalidní nebo s pozùstalostní penzí. Protože vláda s pøedlohou pøišla pøed krajskımi a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení volièù. Maláèová pøíspìvek hájila rychlejším rùstem cen i tím, že dùchodci letos musejí kvùli koronavirové krizi kupovat roušky nebo dezinfekci. Opozice volala po systémovıch zmìnách v penzích vèetnì dùchodové reformy.

Pravidelná valorizace penzí vždy od 1. ledna má platit podle pirátského návrhu od roku 2022. Protože se lednové vıplatní termíny penzí liší, vzniká mezi dùchodci nerovnost, vysvìtlil úpravu pøedkladatel Mikuláš Ferjenèík.

Hlasování o jeho návrhu vyvolalo ve Snìmovnì procedurální spor potom, co vısledek prvního byl zpochybnìn. Poslanci se ale nakonec vìtšinovì pøiklonili k Ferjenèíkovì úpravì i ve druhém hlasování. Pro byli i komunisté, kteøí vládu ANO a ÈSSD v dolní komoøe tolerují.

O pìtitisícovı pøíspìvek nebudou muset dùchodci a dùchodkynì podle návrhu zákona sociální správu žádat. Nárok na mimoøádné pøilepšení by mìli mít ti, kteøí v listopadu budou nìjakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by mìli dostat stejnì jako dùchod, tedy na úèet nebo složenkou. Maláèová zdùraznila, že je nutné, aby zákon vyšel ve sbírce nejpozdìji koncem listopadu

Pøíspìvek by mìlo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí. Nebude podléhat pøípadné exekuci a nebude se zahrnovat do pøíjmù. Nemìl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení èi jinıch sociálních podpor.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca