Czech Republic

Výchova nepořádníků v Čechách: harampádí trochu ubylo, teď přijdou pokuty

Radnice chtìla tímto experimentem dát lidem „výchovný“ podnìt, aby se zaèali chovat tak, jak mají.

„Prvotní vyhodnocení ukazuje, že se situace alespoò trochu zlepšila a že ten krok byl správný,“ øíká mluvèí mìsta Jan Vancl. „Oèekávali jsme, že odložených vìcí bude v ulicích víc, než reálnì bylo,“ dodává.

Dle množství odpadu u kontejnerù to podle nìj vypadá, že lidé pøece jen zaèali víc využívat sbìrný dvùr.

Nicménì i tak musely v pondìlí ráno technické služby zaèít s odvozem postelí, matrací, dveøí, ale i vyjetého motorového oleje a mnoha dalších „pokladù“, které se i pøes apel u kontejnerù nashromáždily. „Bìhem pùl hodiny jsme na sídlišti Jih mìli plnou multikáru,“ pøiblížil Vancl.

A bìhem dopoledne se v ulicích mìsta otoèila ještì nìkolikrát. Nepoøádek se objevil i u kontejnerù na tøídìný odpad. „V jedné ulici se objevila hromada kartonù, které byly rozházené všude kolem. A pøitom jsou v tomto místì polozapuštìné kontejnery na tøídìný odpad,“ kroutí Vancl hlavou.

Svoz vìcí odložených mimo kontejnery dosud probíhal tøikrát týdnì, v pondìlí, støedu a pátek. Teï by mìlo jízd, a tím i výdajù, ubýt.

„Rozhodnì se nevracíme k pøedchozímu modelu. V pondìlí jsme z ulic všechno odvezli a pojedeme, až to bude potøeba,“ upozoròuje Vancl s tím, že to ale lidé nemají brát jako výzvu, že mohou opìt odkládat na ulici vše, co už doma nepotøebují.

Naopak prý mají poèítat s tím, že stejnì jako pøi této akci už odpad nebude z ulic mizet tak èasto jako v minulosti. Zároveò radnice pøistoupí k finanèním postihùm. „Budeme intenzivnì dohledávat ty, kteøí nepoøádek dìlají,“ varuje mluvèí.

Vìtšina obyvatel neobvyklý poèin radnice pøivítala. „Máme ohlasy, že lidem vadí, když nìkdo u jejich domu nebo v jejich ulici odkládá nìco, co tam nepatøí,“ podotkl Vancl.

Svoz odložených vìcí tøikrát týdnì vyšel roudnickou radnici na nìkolik set tisíc korun roènì. Jako možné øešení tìchto výdajù se nabízí zvýšení poplatku za svoz. Zatím o nìm ale radnice podle Vancla neuvažuje, obyvatelé budou i nadále platit 670 korun roènì, senioøi a dìti nic.

Football news:

Chelsea spent the most in Europe on transfers in 2020. Manchester United - 2nd, Man City-3rd
Zlatan has scored every year since 1999. Yesterday he scored the first goals in 2021
Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract