Czech Republic

Vypneme světlo, výtahy jen seniorům, hrozí falešný účet ministra Blatného

„Bohužel bude skuteènì tøeba zpøísnit nìkterá opatøení. V souèasnosti se jedná o omezení vıtahovıch zaøízeních v budovách pro osoby mladší 65 let, jelikož tato zaøízení byla identifikována jako vıznamná ohniska nákazy,“ píše se tøeba na tomto úètu. Autor dodává, že proto chce používání vıtahù ponechat pouze pro starší a nemohoucí osoby.

O pár minut pozdìji úèet pøedstavuje další opatøení – vypínání poulièního osvìtlení po sedmé hodinì veèerní mimo silnièní komunikace. „Což by motivovalo lidi spíše zùstávat doma,“ vysvìtluje autor.

Zdánlivì absurdním opatøením dodávají na dùvìryhodnosti ostatní pøíspìvky tohoto úètu, které se tváøí serióznì. Majitel úètu v nich tøeba ubezpeèuje, že si váží práce svého pøedchùdce Romana Prymuly a doufá, že na ni naváže.

Sledovalo ho i ministerstvo

První pøíspìvek se na úètu objevil v úterı, založen byl pravdìpodobnì v pondìlí. Ještì pøedtím, než se Blatnı setkal s prezidentem Milošem Zemanem a tím potvrdil informace z médií, že jde skuteènì o kandidáta na post šéfa resortu, se úèet prezentoval jako profil ministra zdravotnictví. Tuto informaci mìl autor ve svém popisku, ještì pøed schùzí také psal, že vìøí, že zlepší komunikaci resortu smìrem k veøejnosti.

Novı twitterovı úèet, na nìmž je již pøedstavován jako ministr zdravotnictví,...

Profil vydávající se za oficiálního ministra zdravotnictví Jana Blatného

Na autenticitì profilu také pøidávalo, že ho døíve sledoval oficiální úèet ministerstva zdravotnictví. To již od té doby resort zmìnil. Kromì toho jej ale sledují i nìkteøí politici, tøeba pøedsedkynì TOP 09 Markéta Adamová Pekarová nebo poslanec za ANO Patrik Nacher.

Nìkteøí uživatelé sítì tak vìøí, že jde o skuteènı úèet budoucího ministra. „Musím pøitom pomyslet na sousedku se dvìma malımi dìtmi a dvìma psy, jak do jedenáctého patra táhne sama obì dìti, psy, koèárek a nákup... Nejsem si jistı promyšleností takového naøízení,“ reaguje tøeba jeden uživatel na návrh vyhradit vıtahy jen pro staré a nemohoucí.

„Na vtípky je zatracenì blbá doba a ten návrh opatøení je buï vtip, anebo nìkdo pøíliš pil alkohol. Doufám, že ne na veøejnosti,“ píše další uživatelka.

Úèet nespravujeme, øíká resort

Naopak proti možnosti, že by byl úèet pravı, hovoøí tøeba fakt, že využitá profilová fotografie je dostupná na facebookovıch stránkách Fakultní nemocnice Brno, ve které Blatnı pùsobí.

Oproti pùvodní podobì z nìj navíc již zmizel popisek, v nìmž autor tvrdí, že jde o ministra resortu zdravotnictví. Oficiální úèet instituce jej navíc již pøestal sledovat.

Že jde o falešnı úèet, však nemùže resort s jistotou potvrdit. Sám jej ale nespravuje. „Ministerstvo zdravotnictví spravuje jen dva twitterové úèty, a to oficiální úèet ministerstva zdravotnictví ZdrávkoOnline a úèet Romana Prymuly,“ uvedl mluvèí resortu Jan Brodskı. Sám Blatnı se k úètu a jeho autenticitì dosud nijak nevyjádøil.

Prezident Zeman jmenoval Jana Blatného novım ministrem zdravotnictví:

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it