Czech Republic

Wellness a sauny rušily přes tisíc rezervací. Věřily, že v pondělí otevřou

Sí saunovıch svìtù Saunia musela v nedìli zrušit tisíc rezervací, aktualizovat komunikaci a reorganizovat stav poboèek. O rezervace saun èi wellness je však zájem i na druhou polovinu tıdne.

„Vláda a ministerstvo zdravotnictví nedodrželi metodiku, která vznikla právì proto, aby pro podnikatele bylo dìní v rámci opatøení pøedvídatelné a transparentní. Argumentace k této zmìnì je nesrozumitelná. Jsme rádi, že k otevøení dojde ještì tento rok, ale tyto neustálé a neèekané zvraty vnáší do této jinak pozitivní zmìny tak trochu hoøkost,“ uvedl provozní øeditel spoleènosti Jaroslav Zonyga.

Saunia má podle Zonygy nyní ve svıch jedenácti poboèkách asi sedm set rezervací na ètvrtek, což odpovídá zhruba tøetinì standardní obsazenosti. Zonyga poèítá s tím, že v prvních dnech po obnovení provozu pøijde vìtšina lidí bez rezervace.

Rezervaèní systém Saunia zavedla až nyní kvùli nucenému omezení kapacity, na jednoho zákazníka musí pøipadnout 15 metrù provozní plochy. Podle interního prùzkumu Saunie dvì tøetiny zákazníkù plánují návštìvu nìkolik dní pøedem, zhruba pìtina den pøedem, zbytek lidí se rozhoduje danı den, nebo spontánnì.

Rovnìž sí wellness Infinit byla pøipravena v pondìlí své poboèky v Praze a Brnì otevøít. Pøijímaly na tento den rezervace jen na masáže a soukromé sauny a whirlpooly, které také musely následnì zrušit.

„Rezervace na veøejné wellness zatím nemáme v plánu, uvidíme, co pøinesou první dny provozu. Zatím se nám postupnì plní místa na masáže, soukromé wellness služby, tedy sauny, whirlpooly a vany, a tenis, badminton a squash, kde jsou nyní rezervace zaplnìny asi z 30 procent kapacity na ètvrteèní den a zhruba ze 40 procent na víkend,“ øekla provozní øeditelka sítì Zuzana Hlùžová. Další objednávky oèekává. Klienti jsou podle ní zvyklí rezervovat si místa dva tøi dny pøedem.

V saunách budou nadále zakázány saunové ceremoniály a parní sauny. Minimální teplota ostatních saun bude muset bıt 75 stupòù Celsia. Povoleno nebude ani krystalické ochlazení a ledové studny. Vnitøní bazény èi sauny jsou zavøené z naøízení vlády v boji proti koronaviru od 9. øíjna.

Football news:

Chelsea spent the most in Europe on transfers in 2020. Manchester United - 2nd, Man City-3rd
Zlatan has scored every year since 1999. Yesterday he scored the first goals in 2021
Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract