Czech Republic

Z krále je domestik. Jak se Froome snaží vrátit a zastává se ho i Wiggins

Ètyøikrát ovládl Tour, dvakrát Vueltu, jednou Giro. V kvìtnu 2018 držel najednou všechny tøi trùny závodù Grand Tour. Téhož roku v èervenci ještì dojel na Tour tøetí.

A od té doby nic. Žádnı tøítıdenní závod. Až zase nyní.

A v úplnì jiné roli.

„Fantom jménem Chris Froome,“ charakterizuje jeho dosavadní pùsobení ve Španìlsku francouzskı list Le Monde. Kdyby si jej kamery tu a tam nevšímaly, protože je legendou z minulosti, byl by v závodì takøka neviditelnı.

Richarda Carapaze, lídra svého tımu Ineos, s nímž se Froome na Vueltì louèí.

Když ho manažer Dave Brailsford v srpnu nenominoval na Tour, zároveò øíkal: „Chceme Chrise podpoøit, aby vyhrál další Grand Tour, a dopøát mu více èasu, aby se pøipravil k útoku na titul na Vueltì.“

Skuteènì tehdy velkı mág Brailsford vìøil, že by mohl 36letı Brit letošní Vueltu vyhrát? Nesmysl.

Nominace nìkdejšího krále cyklistù na španìlskı závod byla spíše jen vyjádøením respektu šéfa tımu ke Froomovım jedenácti letùm ve Sky/Ineosu a jeho mnohım triumfùm. Prakticky ze stejného dùvodu jej bookmakeøi uvádìli mezi Top 10 favoritù Vuelty. 

Protože pøedchozí vısledky v sezonì øadily Frooma úplnì jinam.

Loni v èervnu si pøi závodì Dauphiné zlomil stehenní kost, hrudní kost, krèní obratel, loket a žebra. Mnozí poté psali: Je odepsanı, na konci. 

Pøesto se odmítl vzdát. Tvrdì rehabilitoval. Letos v únoru se v Emirátech vrátil do závodù. 

„Stále ještì dìlám cvièení, abych posílil pravou stranu, kde jsem mìl ta zranìní, ale jinak jsem zpìt v normálním tréninku a jde to dobøe,“ hlásil na jaøe.

Jenže dobøe je málo.

On bıval vıbornı, skvìlı, èasto neporazitelnı.

Po obnovení sezony byl na všech závodech jen podprùmìrnı.

Ponechán napospas osudu

Pøed monumentem Lutych-Bastogne-Lutych zkraje øíjna Brett Lancaster, sportovní øeditel Ineosu, tvrdil: „Chris je ve vıborné formì.“ 

Vážnì? Závod ani nedokonèil.

Na Vueltì odpadl hned v 1. etapì na úpatí cílového kopce Alto de Arrate. Tım ho nechal napospas osudu. Žádná sympatie, žádná podpora. Ba co víc, Carapazovi pomocníci v tu chvíli naopak nasadili na špici brutální tempo, aby se zbavili dalších soupeøù. 

I oficiální web Vuelty tehdy psal: „Froome trpí a odpadá pøi akceleraci vlastního tımu.“

Ménì ambiciózní stáj by možná v takové situaci obìtovala jednoho domestika, aby s ním zùstal. Ale ne vždy pragmatickı Ineos, kterı míní s Richardem Carapazem celou Vueltu vyhrát.

„Richiemu k tomu pomohu, jak budu moci,“ ujišuje Froome. Podílí se na tempu tımu aspoò v èasnìjších fázích etap. Jakmile se však silnice v jejich závìru zvedá, je na konci sil a ztrácí. Sklízí v nìkterıch médiích i kritiku: Proè v takovém stavu na Vueltu vùbec jezdil?

Ale copak je to tak složitì pochopitelné?

Patnáct mìsícù Froome tvrdì døel, aby si znovu nasadil startovní èíslo na závodì Grand Tour.

Mìl podle svìdkù obrovskou radost, když se tak stalo.

Podporu nachází nyní u starších závodníkù, a už stále aktivních èi bıvalıch. Tøeba u zranìného Philippa Gilberta, jenž vyhlašuje: „Je zázrak, že Chris po tom všem, co ho potkalo, opìt závodí.“

Ještì plamennìji se jej paradoxnì zastává Bradley Wiggins v roli experta Eurosportu. Kdysi si s Froomem v tımu Sky vùbec nerozumìli (a ještì hùøe na tom byly jejich partnerky), ale nyní ve svém podcastu tvrdí: „Není fér, jak nìkteøí lidé o Chrisovi mluví. Zaslouží si víc respektu. Nikdo by nemìl zapomínat na to, co vše dokázal, èím si prošel a jakou zarputilost pøedvedl, když se po loòskıch vážnıch zranìních, která klidnì mohla ukonèit jeho kariéru, dokázal vrátit do závodù.“

Dnešní bolest vás posílí

Wiggins ujišuje, že Froome je stále stejnì ctižádostivı chlap. „Až se rozjede, pokusí se ke konci Vuelty zaútoèit aspoò na etapu,“ je pøesvìdèen.

Takovı je i Froomùv plán: „Cítím se dobøe, jen nejsem v kondici na boj o pøední pøíèky v celkové klasifikaci. Potøebuji mnohem víc èasu, abych se vrátil na špièkovou úroveò. Ale nejsem rozhodnì odevzdanı.“

Na Twitter napsal: „Dnešní bolest vás posílí do budoucna.“

Vlastní budoucnost spojil od roku 2021 s tımem Israel Start-up Nation, kde podepsal smlouvu „do konce kariéry“. Izraelci mu údajnì slíbili pøímo pohádkovı plat.

Dokáže se za nìj odvdìèit?

Vısledky možná ne.

„Ale už jen svojí pøítomností dokáže inspirovat každého,“ tvrdí Dan Martin, v dresu izraelské stáje momentálnì tøetí muž Vuelty. „Nemohu se doèkat, až bude Chris mım kolegou. Vìøím, že pozdvihne náš tım na vyšší úroveò.“

Football news:

Ferran Torres scored for Manchester City in the Premier League for the first time. He scored a hat-trick against Germany last week
Marez scored a hat-trick for the first time since 2015. The Manchester City midfielder has scored three times for Burnley
Klopp to the Premier League broadcaster about Milner's injury: What a surprise. Congratulations. Playing on Wednesday and then on Saturday at 12:30 is very dangerous for players
Manchester United faces a fine of up to 15 million pounds if the club pays hackers
Levandowski has 70 goals in 61 games for the club since the start of last season. Ronaldo and Immobile have 46 goals each
Klopp's 1-1 draw with Brighton: a Difficult period for Liverpool. Proud of the lads
Jay-Z is now a partner at Leeds. This was marked by the coolest graffiti artist who drew Rashford and Klopp