Czech Republic

Za sobotu zatím přibylo 53 nakažených koronavirem, nejpostiženějším regionem zůstává Karvinsko

Denní nárùst v tomto tıdnu byl nejnižší ve støedu, kdy laboratoøe zaznamenaly 92 novì nakaženıch. Ve ètvrtek opìt stoupl na 132. Naopak nejvyšší nárùst v tıdnu byl v pondìlí, a to 202 pøípadù. Stále je to ale ménì než na konci minulého tıdne, kdy nárùst zrychloval na nedìlních 305 novì nakaženıch, což byl nejvıraznìjší nárùst od zaèátku dubna.

Kvùli rostoucímu poètu novıch pøípadù koronaviru omezily vstup èeskıch obèanù na své území Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr. Od soboty musí Èeši po pøíjezdu do Slovinska do ètrnáctidenní karantény, pokud se neprokážou doklady o zaplaceném pobytu a také negativním testem na covid-19 starım maximálnì 36 hodin. Prùjezd zemí, pøes kterou øada èeskıch obèanù cestuje do Chorvatska, bude dál možnı bez zásadních omezení. V Lotyšsku je pro návštìvníky z Èeska od páteèního odpoledne povinná dvoutıdenní karanténa, totéž je èeká v pøíštím tıdnu v Estonsku. Na Kypru musejí Èeši od pondìlí pøedkládat negativní test na covid-19.

Slovinsko rozhoduje o zaøazení zemì mezi bezpeèné na základì toho, kolik osob se novì nakazilo koronavirem za posledních 14 dní. V Èesku to k pátku bylo 17,89 osoby na 100 000 obyvatel. Pod hodnotou deset, což je pro Slovince limit pro zaøazení mezi bezpeèné zemì, bylo Èesko naposledy 25. èervna. Aby se ÈR držela pod deseti pøípady na 100.000 obyvatel kumulovanì za 14 dní, musí se denní prùmìr nakaženıch za dva tıdny pohybovat mezi 75 a 80.

Èeská vláda soudí, že rozhodnutí ètyø evropskıch zemí není objektivní, protože kromì Karvinska je epidemiologická situace v Èesku klidná. Ministr zdravotnictví Adam Vojtìch (za ANO) dnes na twitteru uvedl, že i za pátek jsou nové pøípady ze známıch ohnisek. „Drtivá vìtšina z nich je v Karviné, tam evidujeme 56 novıch hlášení, v Praze 12, což je o 4 ménì než pøedchozí den, dále v Ostravì 11 a v Liberci deset. Na všech dalších místech jsou to jednotky pøípadù,“ uvedl ministr.

Na Karvinsku, kde se nákaza rozšíøila mezi horníky firmy OKD, bylo za uplynulı tıden zaznamenáno témìø 276 pøípadù v pøepoètu na 100 000 lidí. Druhı nejvyšší podíl novıch pøípadù nákazy na obyvatele za posledních sedm dní má sousední Frıdecko-Místecko s témìø 39 nakaženımi na 100 000 obyvatel a tøetí nejvyšší Ostravsko s necelımi 37 pøípady. Následuje okres Kutná Hora, v kterém èiní podíl novıch pøípadù nákazy na obyvatele za posledních sedm dní zhruba 22 na 100 000 lidí. U ostatních okresù v Èesku podíl èiní devìt a ménì pøípadù na 100 000 obyvatel.

Poèet provedenıch testù na koronavirus se tento tıden do ètvrtka pohyboval kolem 4500 dennì, v pátek bylo pøes 4800 testovanıch. Podíl novì zaznamenanıch pøípadù covidu-19 na poètu testù postupnì klesal od pondìlních 4,5 procenta až na støedeèní dvì procenta. Ve ètvrtek a v pátek pak opìt stoupl na 2,9 procenta.

U vìtšiny nemocnıch má covid-19 lehèí prùbìh, hospitalizovanıch je podle údajù ministerstva zdravotnictví 132 pacientù, 14 je ve vážném stavu.

Football news:

Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?
There are 2 cases of coronavirus in Atletico. The match with Leipzig – August 13
Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista