Czech Republic

Začal boj o holé životy. Stav hromadného postižení osob zvažuje další kraj

„Pokud jde o kapacitu lùžek intenzivní péèe, tak ta je vyèerpaná zcela. Pokud jde o lùžka standardní péèe, tak tam už teï máme pacienty na pøistılkách a nedokážeme ji dále rozšíøit, chybí nám personál,“ uvedl v úterı pro Èeskou televizi hejtman Pardubického kraje Martin Netolickı.

Popsal tak tristní situaci v tamních nemocnicích. Pokud ji ale èlovìk srovná s ostatními kraji, podle oficiálních statistik ministerstva zdravotnictví o tom nejsou o nic lépe.

Tøeba Karlovarskı kraj: ze 78 lùžek na anesteziologicko-resuscitaèním oddìlení a na jednotce intenzivní péèe jich mají volné ètyøi. Z toho nula pro covidové pacienty. Vedení kraje proto zvažuje, jestli nejít stejnou cestou jako jejich pardubiètí kolegové.

„O stavu hromadného postižení osob vzhledem k situaci v Karlovarském kraji dnes bude jednat pracovní skupina krizového štábu v odpoledních hodinách,“ sdìlila ve støedu iDNES.cz mluvèí kraje Jana Pavlíková.

Obdobnì na tom jsou i nemocnice v Plzeòském kraji. Tamní krizovı štáb zasedne až v pátek a bude øešit, jak postupovat dále. „Situace v našem kraji je skuteènì kritická. Nejvìtší nemocnice v kraji je Fakultní nemocnice Plzeò a ta je již na hranì vyèerpání kapacit,“ popsala mluvèí kraje Eva Mertlová.

Hromadné postižení zdraví/osob

Situace, kdy zasahující tımy zdravotnické záchranné služby (ZZS) musí postupovat jinım zpùsobem než v bìžné každodenní praxi.

Nastupuje postup v intencích medicíny katastrof (MK), což znamená, že se nemùžeme vìnovat jednomu konkrétnímu pacientovi, ale musíme co nejdøíve vhodnım zpùsobem stanovit priority ošetøování a odsunu u všech postiženıch.

Ke støedeènímu ránu je v kraji hospitalizovanıch 639 pacientù s koronavirem. Z toho 114 je v tìžkém a 385 ve støednì tìžkém stavu. „Z tìchto pacientù 110 vyžaduje intenzivní péèi, u dalších 6 je poskytována vysokoprùtoková oxygenoterapie na standardním lùžku,“ dodala Mertlová.

A situace se horší. Každı den pøibude asi patnáct covidovıch pacientù. Trend se drží už druhı tıden a pro nemocnice je dlouhodobì neudržitelnı. Zbıvá jen tøicet lùžek standardní péèe a nula lùžek vyšší intenzivní péèe. Kraj se sice snaží reprofilizovat další lùžka, naráží ale na personální kapacity.

Padá už i hlavní mìsto

Hùøe než Pardubickı kraj je na tom podle statistik ministerstva zdravotnictví i kraj Libereckı. Zbıvají mu dvì volná lùžka intenzivní péèe pro pacienty s covidem-19. Celkem pak lùžek devatenáct. Nemocnice se navíc potıkají s nedostatkem personálu. Krajskı krizovı štáb proto požádal armádu, aby nemocnicím personálnì vypomohla.

A na hranici svıch kapacit se dostávají i nemocnice v hlavním mìstì. A to aèkoliv intenzivních lùžek mají za bìžnıch podmínek více než kterıkoli jinı kraj, a to skoro dvakrát. Nyní je z témìø tisícovky lùžek intenzivní péèe volnıch 49. Z toho osm pro pacienty s covidem-19. Standardních lùžek zbıvá 420 – dvanáct procent celkové kapacity.

Také Olomouckı a Královéhradeckı kraj už mají k dispozici jen jednotky lùžek intenzivní péèe pro covidové pacienty. V prvním pøípadì pìt, v druhém osm.

Pøehled nemocnièních lùžek ARO a JIP pro dospìlé po krajích (k 3. 3. 2021):
KrajLùžka ARO + JIPVolnáVolná pro pacienty s covidem-19
Praha983498
Støedoèeskı256249
Jihoèeskı2525317
Plzeòskı172300
Karlovarskı7840
Ústeckı2443616
Libereckı144192
Královéhradeckı230428
Pardubickı119193
Vysoèina1493210
Jihomoravskı5729334
Olomouckı228425
Zlínskı1583515
Moravskoslezskı4209729

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Ke støedeènímu dni je v Èesku hospitalizovanıch 8 163 pacientù s covidem-19, z toho 1 661 ve vážném stavu. V úterı to bylo 8 234, z toho 1 654 ve vážném stavu. Èísla se ale mohou s odstupem dní ještì zmìnit. Každopádnì jde o dva zatím nejhorší dny od zaèátku epidemie v bøeznu loòského roku.

V úterı pøibylo v Èesku 16 642 pøípadù covidu, což je ètvrtı nejvyšší údaj za dobu epidemie. Dosavadní rekord je z 6. ledna a je zhruba o tisícovku vyšší. Oproti minulému úterı laboratoøe odhalily o 800 nákaz víc. Reprodukèní èíslo ètvrtım dnem v øadì klesá. Ke støedì se snížilo o další tøi setiny na 1,09 a je nejnižší za posledních 14 dnù. Hodnota nad jednou ukazuje sílící epidemii. 

Football news:

Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR
Ex-referee Iturralde Gonzalez believes there was a penalty on Braithwaite. Andujar Oliver thinks not
Casemiro got 2 yellow cards in a minute and will miss Real Madrid's game with Getafe
Nacho about 2:1 with Barca: It was like a final, a very important victory. But Real Madrid still have a lot to do