Czech Republic

Zasmál jsem se, řekl advokát o nenávistném komentáři. Čelí kárné žalobě

„Kontrolní rada Èeské advokátní komory (ÈAK) na základì podnìtu tajemníka ÈAK provìøila vyjádøení advokáta JUDr. Michaela Manna, která uèinil v médiích v souvislosti s obhajobou v takzvané kauze komentáøù k fotce teplických prvòáèkù. Podnìt byl shledán dùvodným a pøedseda kontrolní rady ÈAK coby kárný žalobce podal na dotyèného advokáta kárnou žalobu pro závažné porušení povinností advokáta,“ sdìlila portálu iDNES.cz mluvèí komory Iva Chaloupková.

„Kárný žalobce viní JUDr. Manna pøedevším z toho, že nìkterými výroky v rámci rozhovoru pro server iROZHLAS.cz porušil povinnost èinit v souvislosti s výkonem advokacie projevy vìcné a støízlivé a že tímto svým chováním snížil dùstojnosti advokátního stavu,“ uvedla Chaloupková.

Mannùv klient Vítìzslav Kroupa podle obžaloby v roce 2017 na Facebooku komentoval fotografii tøídy teplických prvòáèkù s romskými èi arabskými dìtmi slovy: „Ještì že jsou ze ZŠ Plynárenská. Øešení se pøímo nabízí. Neøíkej, že tì to nenapadlo!!!“

Podle státního zástupce Kroupa na sociální síti zveøejòoval i statusy s nacistickou tématikou.

Advokát Mann v minulosti v rozhovoru pro iROZHLAS.cz mimo jiné uvedl, že komentáø bral jako èerný humor a sám se mu zasmál.

Pokud kárný senát rozhodne o Mannovì vinì, hrozí advokátovi napomenutí, pokuta, doèasný zákaz výkonu advokacie, ale i vyškrtnutí ze seznamu advokátù.

„Nebudu se vyjadøovat,“ komentoval Mann skuteènost ohlednì kárné žaloby do telefonu s tím, že „doba je zlá“.

Pokud jde o Kroupu, teplický soud ho nejprve zprostil obžaloby. Odvolací krajský soud mu ale pøípad vrátil. 

Napodruhé Kroupovi prvoinstanèní soud uložil šestnáctimìsíèní trest odnìtí svobody podmínìnì odložený na zkušební dobu tøí let. Kroupa se proti tomu bránil. Krajský soud však jeho odvolání zamítl a trest potvrdil. Ten už je tak pravomocný.

2. bøezna 2020

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17