Czech Republic

Zběh z KLDR překonal třímetrové ostnaté oplocení. Jsem gymnasta, tvrdí

Muži, jehož jméno Jižní Korea zatím nezveøejnila, je kolem pìtadvaceti let. Podle listu The Times se mu jako zázrakem podaøilo na hranicích vyhnout hlídkám i senzorùm kolem plotu a proklouznout na území Jižní Koreje.

Ta pohyb muže na hranicích zaznamenala poprvé veèer 2. listopadu pomocí termálních kamer. Dalšího dne už ho i sledovala, jak pøekonává tøímetrovou zábranu z ostnatého drátu. Jihokorejská armáda následnì do míst vyslala pátrací èetu, která muže ale nemohla zpoèátku najít.

Podle Reuters ho vojáci objevili až druhého dne dopoledne asi kilometr na svém území. Jižní Korea nyní zkoumá cestu, kterou muž pøes demilitarizovanou zónu prošel. Toto pásmo je 250 kilometrù dlouhé a ètyøi kilometry široké. Po celé délce je ostøe hlídané a zaminované.

Jižní Koreu hlavnì zajímalo, proè nedošlo pøi útìku ke spuštìní senzorù na plotì a jak se stalo, že vojáci ztratili o muži po pøekonání opevnìní pøehled. Jihokorejská armáda ve ètvrtek uvedla, že po prozkoumání plotu zjistila, že senzory nefungovaly správnì kvùli uvolnìnım šroubùm.

Jihokorejští vyšetøovatelé pøebìhlíka podle The Times v rámci vıslechu pøinutili k pøedvedení akrobatickıch kouskù, aby mohli ovìøit jeho tvrzení. Po ukázce shledali, že muž má skuteènì gymnastické dovednosti.

Incident se odehrál v dobì, kdy Jižní Korea obnovuje turistické prohlídky jižní èásti demilitarizované zóny, která byla svìdkem ozbrojenıch støetù i klíèovıch událostí spojujících obì Koreje. Program byl pozastaven v øíjnu 2019, když v Severní Koreji propukl africkı mor prasat.

V roce 2018 se pøes vıchodní èást demilitarizované zóny podaøilo uprchnout do Jižní Koreje severokorejskému vojákovi. V roce 2017 se pod palbou stráže ocitl jinı pøíslušník armády, kterı severokorejské kontrolní stanovištì projel v terénním voze.

Uteèenci trpí alkoholismem a depresemi

Od roku 1948 se podaøilo na jih uprchnout 32 tisícùm Severokorejcùm. Uprchlíci se však jen velmi vzácnì odváží vydat pøes demilitarizovanou zónu a obvykle utíkají ze zemì pøes propustnìjší hranici s Èínou.

Jižní Korea zøídila pro uprchlíky speciální centra, kde se uèí základním dovednostem, jako je nakládání s financemi èi používání bankomatù. V roce 2015 však bylo 47 procent zbìhù nezamìstnanıch.

Dokonce i profesionály, jako jsou lékaøi a právníci, èeká po útìku ze Severní èeká zjištìní, že jejich zkušenosti a kvalifikace jsou kdekoli jinde k nièemu.

Kromì vysoké míry nezamìstnanosti se u pøebìhlíkù objevuje èasto také alkoholismus a deprese. Prùzkum jihokorejské vlády zjistil, že patnáct procent úmrtí uprchlíkù v roce 2018 bylo zpùsobeno sebevraždou, což je trojnásobek národní míry.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017