logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Zbývá pouze Jágr. Ovečkin už je druhý mezi evropskými střelci v NHL

V historickıch tabulkách Oveèkin poskoèil ve dvanácté minutì utkání, kdy si sjel pøed branku, srovnal si na èepeli pøihrávku Toma Wilsona z rohu kluzištì a prostøelil Petra Mrázka mezi betony.

V tu chvíli definitivnì odsunul finskou legendu Teemu Selänneho v poøadí støelcù za sebe.

Nejlepší støelci NHL

historické poøadí soutìže

1. Wayne Gretzky - 894 gólù

2. Gordie Howe - 801

3. * Jaromír Jágr - 766

4. Brett Hull - 741

5. Marcel Dionne - 731

6. Phil Esposito - 717

7. Mike Gartner - 708

8. Mark Messier - 694

9. Steve Yzerman - 692

10. Mario Lemieux - 690

11. * Alexandr Oveèkin - 686

12. * Teemu Selänne - 684

Pozn.: Hráèi oznaèení hvìzdièkou jsou z Evropy, ostatní z Kanady, pøípadnì ze Spojenıch státù.

„Tom odvedl dobrou práci v rohu, kde vybojoval puk a poslal mi ho pøed branku,“ chválil po utkání v rozhovoru s novináøi Oveèkin svého paráka z útoku.

„Chtìli jsme zjednodušit naši hru. Ovi (Oveèkin) se z tohoto prostoru vìtšinou trefí, když ho èlovìk najde. Bylo to fajn,“ popsal Wilson vstøelenı gól pro web klubu.

Za dalších pìt a pùl minuty pak Oveèkin pøidal po nahrávce Jakuba Vrány ještì druhı gól zápasu. Spoleènì s dalším Rusem, brankáøem Iljou Samsonovem, kterı vychytal svou první nulu v soutìži, se vıraznì podílel na vítìzství Washingtonu 2:0.

Ruskı bombarïák je v tuto chvíli na 686 gólech. Mezi Evropany mu patøí druhé místo za Jaromírem Jágrem, kterı v NHL nasázel ještì o 80 branek víc.

K úctyhodnému poèinu Oveèkinovi hned gratuloval sám Selänne. „Máš ještì spoustu gólù pøed sebou, nepøestávej. Bav se hokejem i nadále, to je klíè,“ vzkázala nìkdejší finská hvìzda ruskému kolegovi.

Mezi všemi hokejisty bez rozdílu pùvodu patøí Oveèkinovi v tuto chvíli jedenáctá pozice. Ovšem ještì v této sezonì by mohl o nìkolik míst poskoèit, nikdo z hráèù v poøadí pøed ním už v soutìži nepùsobí.

Tøeba takovı Mark Messier na osmé pøíèce dal 694 branek. To není pro zkušeného forvarda nereálná meta.

VÌRNİ VÙDCE. Alexander Oveèkin bojuje za Washington už ètrnáct let.

Trefy proti Carolinì byly jeho 27. a 28. zásahem v této sezonì. Pokud udrží své støelecké tempo, mohl by opìt zakonèit základní èást nìkde mezi ètyøiceti a padesáti góly. S trochou štìstí by 34letı kanonır mohl podeváté v kariéøe zaútoèit i na padesátibrankovou metu.

Kde se tedy jednou jeho statistiky zastaví?

Už pøed zaèátkem sezony pøipustil, že ho láká magické èíslo 894. Gólovı rekord, kterı drží zøejmì nejlepší hráè všech dob Wayne Gretzky.

„Nezvládnu to za dva roky, zabere to pìt, šest let. Ale jestli zùstanu zdravı, mùžu to dokázat,“ pravil tehdy Oveèkin.

„Jestli nastøílí víc gólù než já, budu první, kdo mu potøese pravicí,“ fandí svému možnému nástupci Gretzky.

K absolutnímu vrcholu má prošedivìlı Rus ještì daleko. Ovšem jestli ho bude jednou skuteènì atakovat, bude už v tu chvíli nejlepším evropskım støelcem v dìjinách soutìže.

Podívejte se na 685. gól Alexandra Oveèkina v NHL:

Themes
ICO