Czech Republic

Zeman jmenoval Blatného. Musíme změnit náladu ve společnosti, řekl ministr

„Nechoïte na Vyšehrad, je tam nebezpeèno,“ poradil také Zeman novému ministrovi, kterého pøedseda vlády již odpoledne uvedl do úøadu.

Zeman øekl, že obdivuje odvahu Blatného. „A oceòuji ji. Vážím si též toho, že jste se rozhodl pana Prymulu jmenovat svım spolupracovníkem v boji proti epidemii. Zde nerozhodují tituly ani funkce, ale upøímná snaha epidemii potlaèit,“ uvedl. Prymula má bıt souèástí expertního tımu, kterı doporuèuje protiepidemická opatøení.

Ve vládì musel Prymula skonèit poté, co deník Blesk zveøejnil fotografii, jak vychází v noci z uzavøené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta. Setkal se na Vyšehradì s pøedsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltınkem a øeditelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiøím Havrlantem. 

Právì Prymula pøitom vyhlašoval opatøení, podle nìjž mohly bıt do støedy minulého tıdne restaurace otevøeny jen do 20 hodin a již tıden musejí zùstat zavøeny úplnì, s vıjimkou okének pro vıdej jídla s sebou.

Roman Prymula, kterı byl od jara jednou z nejviditelnìjších tváøí boje boje proti šíøení epidemie koronaviru v Èeské republice a prezident mu za to dokonce udìlil nejvyšší státní vyznamenání Øád bílého lva, ve funkci ministra nakonec vydržel pouhıch 38 dní.

Novım ministrem dìtskı hematolog

Jan Blatnı je dìtskı hematolog, zamìøuje se na léèbu dìtí s poruchou srážlivosti krve. Je pøednostou oddìlení dìtské hematologie a biochemie a zdravotnickım námìstkem pro pracovištì Dìtská nemocnice Fakultní nemocnice v Brnì.

„Pøichází ve velmi tìžké situaci pro celou naši zem, pøesto má kurហa energii do toho jít. Toho si vážím, a když vidím, jak rychle se zapojil do práce, jsem pøesvìdèen, že to zvládne. Shodli jsme se, že v zásadních prioritách není tøeba nic zásadního mìnit. Musíme zploštit køivku nárùstu, navyšovat kapacity nemocnic a díky antigenním testùm, které by mìly pøijít koncem øíjna, ochránit seniory a nejvíce ohrožené lidi,“ napsal o novém ministrovi již pøed jmenováním premiér Babiš.

V Èeské televizi øekl Babiš, že Blatnı byl až „druhou volbou“, ale kandidát, kterı dostal nabídku jako první, chtìl podle nìj více èasu a premiér už nechtìl dál èekat.

Bìhem podzimu, kdy se Èesko postupnì dostalo v poètu nakaženıch covidem-19 mezi nejhorší zemì svìta, dochází už ke druhé vımìnì na postu ministra zdravotnictví. Ministr Adam Vojtìch rezignoval 21. záøí.“ „Chci tím dát prostor pro øešení epidemie koronaviru, která nás ještì bude nìjakı èas provázet,“ zdùvodnil to Vojtìch.

Nyní to øešení bude hledat novı ministr Blatnı, kterı pøichází do vlády v dobì nouzového stavu. Konèí 3. listopadu, ale vláda žádá Snìmovnu o jeho prodloužení o mìsíc. Poslanci o tom rozhodnou již v pátek.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry