Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Zeman zamítl 127 žádostí Čechů o vstup do ukrajinské legie. Nedostali doporučení od vnitra

„Na základì nedoporuèujícího vyjádøení ministerstva vnitra prezident republiky Miloš Zeman ve støedu dne 8. èervna 2022 nevyhovìl žádostem 127 obèanù Èeské republiky o souhlas s jejich vstupem do ozbrojenıch sil Ukrajiny,“ uvedl mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek na Twitteru.

V první polovinì kvìtna prezident podepsal 103 žádostí o vstup do ukrajinské armády. Ale od té doby øadu žádostí zamítl. Koncem mìsíce odmítl 11 žadatelù, protože podle ministerstva obrany šlo o profesionální vojáky a pøíslušníky aktivních záloh, kteøí jsou potøeba k zajištìní obranyschopností Èeské republiky.

Posudky ministerstva vnitra se prezident øídil na zaèátku èervna, kdy zamítl 80 žádostí. Podle Ovèáèka byli nìkteøí žadatelé ve vıkonu trestu odnìtí svobody nebo ve vazbì.

Premiér Petr Fiala se na zaèátku bøezna se Zemanem dohodl, že lidem, kteøí odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Uvedl tehdy, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k poètu žádostí není možné zájemcùm ani poskytnout individuální schválení. Na Pražskı hrad se v té dobì obrátilo asi 300 zájemcù o vıjimku pro zapojení se do cizí armády.

Nutná je i kontrasignace pøedsedou vlády. „Fiala spolupodepíše vstup Èechù do ukrajinskıch ozbrojenıch sil ve všech pøípadech, kdy žádost podpoøily všechny pøíslušné úøady,“ uvedl v kvìtnu mluvèí vlády Václav Smolka.