Czech Republic

Země EU společně zavírají sjezdovky, Švýcarsko nechává vleky spuštěné

„Sjezdovky a zaøízení urèená pro zimní dovolenou otevøou, až epidemie oslabí, doufejme že za mìsíc èi mìsíc a pùl,“ uvedl italskı ministr pro vztahy s regiony Francesco Boccia. Podle italské vlády trvá riziko, že by kvùli velkému poètu lidí mohla vzniknout v lyžaøskıch areálech nová ohniska nákazy koronavirem.

Proti úplnému zastavení provozu sjezdovek a vlekù jsou i nadále pøedsedové krajskıch rad na severu Itálie. „Pokud ale vláda rozhodne, že nejsou naplnìné podmínky pro zimní dovolenou, je nezbytné, aby byly ihned vyèlenìné finance pro kompenzace podnikatelskım provozùm,“ uvedl pøedseda rady kraje Piemont Alberto Cirio, kde se nachází napøíklad støedisko Sestriere.

Regiony podporují úsilí italské vlády, aby pro lyžování v Alpách platila stejná pravidla. „Zavøení lyžaøskıch støedisek musí bıt sjednáno na evropské úrovni, jinak, kdyby se napøíklad Rakousko rozhodlo sjezdovky otevøít, by se vytvoøilo mezi oblastmi nerovné postavení,“ uvedl ve ètvrtek pøedseda autonomní oblasti Trento Maurizio Fugatti, kde se nachází oblíbená letoviska jako Madonna di Campiglio.

V pøípadì, že by se zemì na spoleènıch pravidlech nedohodly, pøedstavitelé regionù vyzvali vládu, aby uzavøela hranice. Kabinet zvažuje, že by státy, kde by bylo lyžování o Vánocích povoleno, zaøadil na seznam rizikovıch zemí.

Cestující z tìchto oblastí, mezi nimiž je v souèasnosti také Èeská republika, se musí prokázat pøi pøíjezdu do Itálie negativním testem èi nastoupit do karantény.

Evropská spolupráce pøi zavírání sjezdovek

Pro evropskou koordinaci se vyjádøila ve ètvrtek i kancléøka Angela Merkelová. Nìmecko podobnì jako Itálie èi Francie má v úmyslu nechat lyžaøské areály bìhem svátkù zavøené.

Na nejvìtší odpor iniciativa zatím narazila v Rakousku. Koordinovanı evropskı pøístup ve støedu odmítl rakouskı kancléø Sebastian Kurz.

Jak uvádí francouzskı deník Le Monde, pøeshranièní lyžaøskı turismus o Vánocích znepokojuje i francouzské politiky. Na nerovné postavení oblastí upozornil premiéra Jeana Castexe dopis poslancù.

„Kdokoliv z Francie bude moci odjet lyžovat do zahranièí, kde budou pravidla ménì pøísná,“ uvedl poslanec Vincent Rolland, kterı byl zvolen v alpské oblasti Savojsko. Èást lyžaøskıch areálù ve Francii navíc provozuje sjezdovky i na švıcarské stranì Alp.

Švıcarsko, všichni na lyže!

Švıcarsko, které je jedinou zemí v Alpách, kde je možné v souèasnosti lyžovat, není èlenem Evropské unie a pravidla pro provoz zimních areálù navíc nestanovuje centrální vláda, ale jednotlivé kantony.

„Jsem kategorickı: bìhem Vánoc se ve Wallisu bude lyžovat a jíst v restauracích,“ uvedl deníku Le Monde pøedseda tohoto kantonu Christophe Darbellay, kde se nachází známá støediska jako Zermatt èi Sion.

Covid-19 na horách nicménì zmìnil návyky. Ve Verbieru, stejnì jako v jinıch støediscích, dohlížejí u stanice lanovky policisté na to, aby byla dodržována pravidla, která v zemi kvùli koronaviru zavedli.

„Okénka lanovek jsou celı den otevøená. Èerstvı vzduch, roušky, dezinfekce, rozestupy, to jsou naše ochranná opatøení,“ vysvìtluje Laurent Vaucher, øeditel spoleènosti Téléverbier, která je nejvìtším provozovatelem lanovek ve frankofonní oblasti Švıcarska.

„Rouška je povinná všude. Vıjimku tvoøí sjezdovky, aby se lidé mohli nadıchat èerstvého vzduchu,“ øíká bıvalı olympijskı šampion Didier Défago, prezident spoleènosti mechanickıch lanovek v kantonu Valais.

Restaurace jsou sice zavøené, ale lyžaøské tratì vzala místní klientela na zaèátku této sezony útokem. Po pøedèasném konci minulé sezony, zastavené kvùli první vlnì covidu už v polovinì bøezna spoléhají nyní švıcarská zimní støediska na posílení bezpeènostních opatøení a na touhu obyvatel zemì zase si zalyžovat.

Football news:

Dinamo Zagreb-federations: 14 Dynamo players brought the team silver at the 2018 World Cup, and in response, the judges kill us. You are not worried about Croatian football
Tuchel on the zeros with Wolverhampton: If we play like this, the result will come. I liked it
Nuno on the draw with Chelsea: We understood that we would not have much possession
Messi broke Barcelona's record for the number of games in the Spanish Cup
Martin Edegor: Arteta seems to me a top coach, I like his ideas
Napoli has full confidence in Gattuso. The club has released an official statement
Jurgen Klopp: In this world, trust is lost very quickly: either everything is fine, or vice versa. But there are many stages in between