Czech Republic

Žiju jako v roce 2019. Iráčané věří, že získali kolektivní imunitu

Restaurace v Bagdádu je zaplnìná, jako kdyby byl rok 2019 a svìt nebyl zasažen koronavirovou pandemií. Lidé nenosí roušky, nedodržují sociální vzdálenost a oèividnì s tím nikdo nemá problém, píše list The New York Times.

„Žiji životním stylem roku 2019 pøed koronavirem,“ pøiznává podnikatel Ali al-Chatíb. „Jako Iráèané nemáme strach ze smrti. Je to psychologickı faktor, kterı mùže posílit imunitu èlovìka.“

Poèet novıch nakaženıch v Iráku nepøetržitì klesal z 3 000 dennì v listopadu na 800 dennì v lednu. Øada Iráèanù pøièítá pokles dosažení kolektivní imunity. Vìøí, že se jim už nemùže nic stát, a podle toho se i chovají ve vztahu ke zdravotnickım pøedpisùm urèenım k zastavení viru.

Teorii o zajištìní protilátek prosazují i nìkteøí vysoce postavení zdravotniètí èinitelé. „Dosáhli jsme kolektivní imunity,“ prohlásil jeden z hlavních pøedstavitelù bagdádského zdravotnického systému Džasíb al-Hidžamí. Za svımi slovy si stojí.

Iráckı ministr zdravotnictví Hasan al-Tamímí pøímo neøekl, že Iráèané jsou chránìni kolektivní imunitou, ani to však nevyvrátil. Pokles úmrtnosti na covid-19 pøipsal lepší schopnosti iráckıch lékaøù vypoøádat se s nákazou.

A taktéž Boží ochranì. „Hlavním faktorem je milosrdenství Boží,“ øekl al-Tamímí. Øada muslimskıch kazatelù v mešitách ujišuje vìøící, že se nemají èeho bát, pokud následují Boha.

Podle Aliho Mokdada, specialisty na Blízkı vıchod z Institute of Health Metrics and Evaluation Washingtonské univerzity, lze pokles pøípadù covidu v zemi pøisoudit tomu, že v zimì mají Iráèané otevøená okna. Místní populace je též mladá a tudíž ménì ohrožená smrtelnımi dùsledky koronaviru než zemì s vìtším podílem starší generace.

Další odborníci poukazují, že pravá èísla mohou bıt mnohem vyšší, než ta, která vláda oficiálnì uvádí. Pøesto nejsou taková, aby se mohlo hovoøit o sedmdesátiprocentní nakaženosti populace, a tedy kolektivní imunitì. Protože Irák neprovádí náhodné testování, nelze pøesnì urèit pøesnı podíl infikovanıch. Mokdad ho odhaduje na 20 procent.

Experti se obávají, že nedodržování hygienickıch opatøení se mùže Iráku hrubì nevyplatit ve chvíli, kdy pøijde nová vlna. Zdravotnickı systém je vlivem rozsáhlé korupce a neefektivní formy správy založené místo na odbornosti na známostech a loajalitì tìžce poškozenı a nepøipravenı na rapidní nárùst nakaženıch. Nedostatek kyslíkovıch lahví vyvolal minulé léto nepokoje v nìkterıch nemocnicích. Vláda tvrdí, že od té doby se situace se zdravotnickım vybavením zlepšila.

Irák plánuje v bøeznu zaèít oèkovací kampaò. Od spoleènosti Pfizer si objednal 1,5 milionù dávek vakcíny. Iráèané však o ni nemají velkı zájem. „Lidé zde nemají vakcíny moc rádi. Minulı rok jsme tìžce zápasili s tím, abychom pøesvìdèili lidi o oèkování svıch dìtí proti obrnì a spalnièkám,“ uvedl profesor epidemiologie Rijád Lafta.

Football news:

Zorc and Watzke on a foul on Gian before Bayern's winning goal: An erroneous decision determined the outcome of the game
German fans call for a boycott of the Qatar World Cup: A lavish celebration on the graves of thousands of migrant workers is the end of ethics and dignity
Agnelli on the reform of the Champions League: 20 teams in the leagues is too much for balance
Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries