Czech Republic

Zikmundova vila se otevře všem

Tìžko uvìøitelnıch 102 let oslavil 14. února spisovatel a cestovatel Miroslav Zikmund. U té pøíležitosti vznikl nadaèní fond, kterı zajistí rekonstrukci vily, kde Zikmund prožil témìø sedmdesát let. Rekonstrukce funkcionalistické budovy ve Zlínì má bıt hotová pøíští rok.

„Nech tento dùm skıtá svım obyvatelùm pocit štìstí v práci pro blahobyt lidu, pro rozvoj zlínského kraje a èeskoslovenské republiky.“ Tak zní úryvek z pamìtní listiny, kterou Zikmund našel pøi rekonstrukci své novì zakoupené vily na zlínskıch Nivách v roce 1953. Jak sám øíká, na adrese Žlebová prožil skuteènì šastné a pracovnì tvùrèí roky.

Po dlouhém zvažování však zaèátkem minulého roku dospìl k rozhodnutí pøedat milovanou vilu dál. „Zøízení Nadaèního fondu Zikmundova vila je jedním z prvních velkıch splnìnıch úkolù. Velmi si toho vážím a vìøím, že vila bude spojovat a poutat nejen zájemce o cestování, ale i architekturu, umìní a kulturu všeobecnì. A snad se podaøí i to možná nejdùležitìjší: že poznání z mého života a ze spoleèné práce s Jirkou Hanzelkou podpoøené pøátelstvím a úctou pøispìje Zlínu a naší spoleènosti k lepšímu životu,“ popisuje cestovatel filozofii, se kterou ke zpøístupnìní vily pøistupuje.

Interiér vily

Interiér vily

Rok 2022, na kterı je zatím otevøení vily plánováno, se zároveò ve Zlínì ponese v duchu 700 let od první písemné zmínky o mìstì, proto se podle øeditelky nadaèního fondu Magdalény Hladké nabízí spojení otevøení s oslavami vıroèí. „Uvidíme, jak daleko se nám podaøí do té doby dostat s projektem rekonstrukce domu. Tomu budeme formu zpøístupnìní vily pøizpùsobovat,“ doplòuje Hladká. Na pøedstavení konkrétních plánovanıch akcí je podle ní ještì brzy, prozradila ale, že se nadaèní fond zabıvá napøíklad konáním každoroèní konference pro odbornou veøejnost. Hlavní linkou, která by se totiž mìla životem vily prolínat, je téma poznávání svìta i sebe samıch. „Nadaèní fond zahájil svou èinnost v únoru, jsme tedy v zaèátku. Seznamujeme se s èinností jinıch známıch vil, diskutujeme s lidmi napøíè obory, sbíráme inspiraci ze zahranièí. Urèitì ale chceme ve vile zachovat prostor pro badatelskou práci, je to i pøání pana Zikmunda.“ Program pro veøejnost by mìl reflektovat témata, která jsou s touto kulturní památkou pevnì spojená – architekturu, design, cestování, ale i další kreativní obory, jako je fotografie, film nebo tvùrèí psaní.

Vıznamnou funkcí památky bude zvyšování povìdomí o osobnostech, které se na pøíbìhu vily podílely. A už jde o Miroslava Zikmunda, první obyvatele – vládního radu Dr. Januštíka s chotí a jejího syna, filmového režiséra Elmara Klose, architekta Zdeòka Plesníka, nebo autora mobiliáøe, designéra Miroslava Navrátila. Tyto osobnosti i dùm samotnı zároveò reprezentují historii Zlína a regionu, ale také vıvoj spoleènosti a vıznam poznání Miroslava Zikmunda pro souèasnost. Nabízí se také propojení Zikmundovy vily a studentù spøíznìnıch oborù. Do budoucna by nadaèní fond rád umožnil vstup do vily a zahrady také mladším roèníkùm, zejména žákùm prvního stupnì základních škol. Vila se svım inventáøem je totiž sama o sobì 3D èítankou historie Zlína i velké èásti celého svìta a spoleènosti Zikmundovy doby.

Zikmund ve vile pøi natáèení filmu Století Miroslava Zikmunda

Zikmund ve vile pøi natáèení filmu Století Miroslava Zikmunda

O koncepci expozic probíhá dialog napøíklad s Muzeem jihovıchodní Moravy ve Zlínì, které spravuje archiv Hanzelky a Zikmunda. Podle Hladké se zatím uvažuje nad konceptem, kdy prostory pøízemí a patra budou prezentovány v rámci zpoplatnìnıch prohlídkovıch okruhù, zatímco suterén pøestavìnı na návštìvnické centrum bude mít svùj vlastní režim spolu s nevšední zahradou. „Cena vstupného pro prohlídkové okruhy se bude mimo jiné odvíjet od toho, jakou podporu se nám podaøí získat od veøejnıch institucí a pøípadnì od sponzorù, náš fond je nezisková instituce,“ vysvìtluje.

„Projektovı zámìr, kterı pøipravujeme ve spolupráci s architektem Petrem Všeteèkou a s manželi Krejèiøíkovımi, poèítá se zachováním pøízemí a patra ve víceménì nezmìnìné podobì. Rekonstrukce v tìchto prostorách se dotkne spíš inženırskıch sítí,“ zmiòuje Hladká. Vıznamnı stavební zásah se bude realizovat v suterénu mimo pùdorys vlastního domu, kde vznikne prostor pro zmiòované návštìvnické centrum a technické zázemí, jako je kanceláø, úklidová místnost nebo toalety. „Dùm i jeho inventáø by mìly pøirozenì dál stárnout s dalšími generacemi svıch správcù uprostøed zahrady,“ dodává Hladká.

Football news:

Contrast before the whistle in Prague: Slavia players lined up in front of a kneeling Arsenal
Unai Emery: I am used to matches against my former clubs, so the games with Arsenal are not something new
I drink beer, champagne, red wine. I eat cheese and caviar. Figo about watching football
Figo about Messi and Ronaldo: Truffles with caviar is difficult to compare
Pogba on the substitution at half-time: They tried to provoke me for the 2nd yellow card. The coach decided that it would be better if I left the field before the red
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are in for a real European battle with Roma. We are good against the Italians
Mikel Arteta: An important victory at a crucial moment, but it will be difficult for Arsenal. Emery is the most successful coach in the history of the Europa League