Czech Republic

Změna klimatu může do 30 let zničit polovinu kávových plantáží v Africe

„Bez vhodnıch opatøení odborníci pøedpokládají, že zmìna podnebí sníží do roku 2050 celosvìtovì oblasti pìstování kávy pøibližnì o 50 procent,“ uvádí nová studie Svìtového institutu zdrojù.

Pro pìstování kávovníkù jsou vhodné vysoèiny, na kterıch se udržují mírné teploty, ale zároveò je na nich dostatek srážek, které udržují pùdu úrodnou. Zmìna klimatu ale tuto rovnováhu ohrožuje.

Podle lokálních farmáøù je znepokojivı trend citelnı již dlouho. Skliznì se zmenšují každım rokem. Kvùli rostoucím teplotám a nepravidelnım srážkám zpùsobenım zmìnou klimatu kávovníky trpí. Období sucha trvá déle a škùdci tak mají vìtší šanci rostliny napadnout.

Podle studie amerického èasopisu Science Advances asi dvìma tøetinám divokıch druhù kávy na celém svìtì hrozí vyhynutí. Patøí sem napøíklad Arabica, druh kávy, kterı pøedstavuje více než polovinu celosvìtové produkce.

Káva, zásadní surovina pro vıchodoafrické ekonomiky

V regionu, odkud káva pochází, se nachází nejvíce zemí, které pochutinu produkují. Ve zhruba 25 zemích pìstuje kávu na deset milionù farmáøù.

Podle Konference OSN o obchodu a rozvoji produkuje Etiopie, kde má zvyk pití kávy své koøeny, spolu s Ugandou, Tanzanií a Keòou 80 procent celkového vıvozu kávy z Afriky. Z hlediska zemìdìlství je vıchodní Afrika jedním z nejvıznamnìjších regionù pro pìstování kávy na svìtì.

Dodavatelé se proto v souèasné dobì zamìøují na zpùsoby, jak pomoci pìstitelùm, a udržet tak fungující podnikání. Mezi kroky, které obchodníci zavádìjí, jsou školení farmáøù. Klade se dùraz na to, aby se rostliny využívaly co nejlépe. Do oblastí se dodávají nové kávovníky, testuje se kvalita pùdy a vybírají se místa, která jsou pro pìstování nejvhodnìjší.

Spoleènosti zároveò vybízí farmáøe, aby pìstovali pestøejší škálu plodin, jako jsou banány nebo makadamie. To má zajistit další zdroje pøíjmù.

Situace je podobná s kakaem

„Kakao a káva jsou relativnì citlivé na zmìny klimatu a nalezení kmenù kávy odolnıch vùèi zmìnì klimatu a jejich pìstování by pomohlo,“ øekl vedoucí vızkumnı pracovník a odborník na kakao Friedel Hütz-Adams ze Südwindského ekonomického institutu v nìmeckém Bonnu pro DW.

Upozoròuje, že bez podpory ze strany vlády a firem nemùže bıt zemìdìlství kávy v souèasné podobì zachránìno. „Investice jsou nezbytné, protože nést ovoce kávovım nebo kakaovım rostlinám trvá roky a stojí tisíce dolarù,“ uvedl.

Pro malé pìstitele kávy, kteøí èasto vydìlávají jen tolik, aby uživili své rodiny, jsou tyto èástky neuvìøitelnì velké. „Pokud chceme vyvinout udržitelnı systém pìstování kávy, musíme platit takové èástky, které umožní zemìdìlcùm provést nezbytné investice,“ uvedl Hütz-Adams.

Bez dostateèné podpory by mohla vıroba kávy v Keni, Ugandì a Etiopii skonèit za pouhıch nìkolik desetiletí.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League