Nuori sai lähetteen helmikuussa 2019, mutta hoitoon hän pääsi vasta marraskuussa 2020. Ville Männikkö / HUS

Apua tarvitsevan nuoren hoitoon pääseminen venyi kohtuuttoman pitkäksi transpoliklinikan resurssipulan vuoksi, ilmenee oikeusasiamiehen kantelussa.

Nuori kertoi saaneensa helmikuussa 2019 lähetteen Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle, mutta hän ei ollut päässyt tutkimuksiin tai hoitoon.

Nuoren lähetteessä oli mainittu muun muassa tämän pitkään jatkuneet masennus- ja ahdistusoireet. Syyksi oireille hän oli itse tunnistanut sukupuolidysforian eli sukupuoliahdistuksen sekä koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Lähete kirjattiin saapuneeksi Husiin helmikuun 2019 aikana ja se hyväksyttiin maaliskuun alussa, määräajassa. Nuoren oli tarkoitus päästä lisätutkimuksiin, jotta hoidontarve saataisiin arvioitua tarkemmin.

Potilasasiakirjamerkinnöistä huolimatta nuori pääsi konsultaatiokäynnille eli suunniteltuihin lisätutkimuksiin vasta vuoden 2020 marraskuussa.

Valtakunnallinen ilmiö

Husin psykiatrian toimialajohtaja totesi lausunnossaan, että psykiatrian potilasmäärät ovat kasvaneet vuosittain nopeasti. Pääosin potilasmäärien kasvua on pystytty seuraamaan, mutta kaikkiin muutoksiin ei olla kyetty reagoimaan riittävän nopeasti.

Myös sukupuoli-identiteettiin liittyvien lähetteiden määrä on moninkertaistunut. ”Valtakunnalliseksi ilmiöksi” kutsuttu tilanne on haastanut viime vuosina yliopistolliset tutkimusyksiköt.

Haasteena on myös resurssien huono siirrettävyys. Hoito oli tapauksen ajankohtana ruuhkautunut vaikeasti oireilevista nuorista, minkä vuoksi muiden nuorisopsykiatrian lääkäriresurssien siirtäminen transpoliklinikalle ei ollut mahdollista.

Vaikka hoidon toimintaa on kuitenkin lisätty, venyvät jonotusajat toisinaan liian pitkiksi, kuten kyseessä olevan nuoren kohdalla.

Husin lausunnossa kerrottiin, että vastaavat tilanteet pyritään jatkossa eliminoimaan esimerkiksi riittävien resurssien turvaamisella.

Husille huomautus

Husin nuorisopsykiatrian linjajohtaja totesi heidän olevan syvästi pahoillaan nuoren kohdalla tapahtuneesta hoitoon pääsyn viiveestä ja ymmärtävän tutkimuksen tarpeellisuuden. Kaikkia nuoria pyritään palvelemaan tarpeen ja kiireellisyyden mukaan.

Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23-vuotiaille kolmen kuukauden kuluessa. Jos arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä tutkimuksia, on se ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa.

Oikeusasiamies antoi Husin sairaanhoitopiirille huomauksen tästä lakisääteisen velvollisuuden laiminlyömisestä nuoren tapauksessa.

Lisäksi oikeusasiamies pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun menneessä, millaisiin toimenpiteisiin he ryhtyvät asian osalta.