Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 13. helmikuuta. Raha-asiainvaliokunnan kokouksessa 20.2.2020 käsitellään loput CEF-tukea koskevat hankkeet.

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja.

Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hankkeiden tulee alkaa viimeistään 26. elokuuta 2020 ja valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

EU:n CEF-rahoitustukea haetaan Kouvola-Kotka-Hamina-raideyhteyden parantamisen suunnitteluun 1,94 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,88 miljoonaa euroa. Tämä rataosuus on merkittävä Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen tavaraliikenteen väylä TEN-T-ydinverkon Skandinavia-Välimeri-käytävällä. Ratakapasiteetin käyttöaste on korkea eikä nykyinen infrastruktuuri mahdollista merkittävää junaliikenteen kasvua.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö hakee raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,2 miljoonaa euroa. Tämä alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri Oulusta Luulajaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kuljetustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa henkilöjunaliikenteen tarjonnan jatkaminen Suomen ja Ruotsin välillä.

Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat yhteensä 12,37 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea. Hankkeet liittyvät pääosin siihen, että TEN-T satamilla tulee olla maasähkö käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä. Tukea haetaan Helsingin sataman maasähköhankkeisiin yhdessä Tallinnan sataman sekä Itämeren muiden satamien kanssa. Lisäksi tukea haetaan Naantalin ja Kapellskärin sataman välisen sujuvuuden kehittämiseen, mm. alusten automaattiseen kiinnitysjärjestelmään, maasähköön ja alusten lastausramppeihin tehtäviin muutoksiin.

Raha-asiainvaliokunnan kokouksessa 20. helmikuuta käsitellään loput CEF-tukea koskevat hankkeet. Lvm:n liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen kertoi Kauppalehdelle, että silloin pöydällä ovat Suomi-rataan ja Turun tunnin junaan liittyvät hakemukset.

Hakuaika komissiolle päättyy 26. helmikuuta.

CEF-tuesta päätetään hankkeiden kelpoisuustarkastuksen jälkeen. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään kesä-heinäkuussa 2020.