logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Iran

انتصاب ۶ شهردار زن در نواحی طی یک سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور رستمی با اشاره به لزوم افزایش مدیران زن در شهرداری تهران در راستای تحقق رویکرد شهردار تهران در اختصاص ۳۰ درصد از پست های مدیریت شهری به بانوان گفت: البته انتخاب بر اساس شایستگی افراد در اولویت انتخاب های مدیریتی است.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۶ شهردار ناحیه زن منصوب شده اند، افزود: کسی که در این پست قرار می گیرد، باید نسبت به ناحیه شناخت خوبی داشته باشد و از لحاظ ساختار فکری با وظایف شهردار ناحیه آشنا باشد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۶۰ درصد از شهرداران ناحیه تغییر داشته اند، عنوان کرد: شهرداران نواحی اولین سطح از مدیریت شهری هستند که به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط اند. اصلی ترین چهره مسئولین شهری را شهرداران نواحی به شهروندان نشان می دهند. آن ها معرف تمام شهر و مدیریت شهری هستند و در این کار هیچ اشتباهی قابل پذیرش نیست.

رستمی عنوان کرد: تلاش می کنیم به شهرداران ناحیه به عنوان مدیران میدانی تفویض اختیار لازم داده شود تا در تصمیم گیری اختیار و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.

Themes
ICO