logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Купить трафикКупить трафик
star Избранное: Tag Tag Tag Tag Tag
Купить трафикКупить трафик
Malta

Erba’ snin ħabs, friża tal-assi u multa wara li ammetta li ttraffika d-droga

Erba’ snin ħabs, friża tal-assi u multa wara li ammetta li ttraffika d-droga

Raġel ta’ 31 sena ġie kkundannat erba’ snin ħabs, kellu l-assi kollha ffriżati u ġie mmultat is-somma ta’ €15,000 wara li ammetta flok għadda ġuri li f’jum San Pawl ta’ 10 snin inqabad fil-fatt mill-Pulizija bid-droga f’Birkirkara. Dan wara ftehim li kien sar ma’ persuni oħra fosthom żewġt aħwa.

Quddiem l-Imħallef Giovanni Grixti Neville Mamo ammetta li fl-10 ta’ Frar tal-2010 u fil-ġranet ta’ qabel, flimkien ma’ persuni oħrajn ftiehem biex ftit anqas minn ħames kilo droga tispiċċa fis-suq Malti u tiġi mibjugħa għad-dannu ta’ diversi persuni u biex isir qliegħ minn attività lleċità.

Kien fit- 8 taFrar, ta' 10 snin ilu li beda jsir il-ftehim bid-droga li kienet tikkonsisti f'20 sapuna kannabis, tibda tiġi traffikata minn garaxx fi Triq Ignazio Saverio Mifsud ġewwa Birkirkara.

Kienet tqabdet ukoll persuna biex iġġorr baskett sal-post fejn kien se jsir il-bejgħ u din inġarret Tas-Swatar sa Birkirkara, u ta' din il-biċċa xogħol illegali wieħed mill-persuni kellu jitħallas €100.

Dan kien saq vettura Volkswagen, u li fiha kien hemm il-baskett kontenenti d-droga raża tal-cannabis u mar fit-triq imsemmija. Wara l-persuna kellu jmur fil-post, u daħal fil-garaxx fejn effettivament kellu jiġi fis-seħħ dan it-traffikar ta droga.

Madanakollu l-Pulizija kienu jafu bdin l-attività llegali u kienu qegħdin jaraw u josservaw dak kollu li kien qiegħed jigri f' dawk l-inħawi, u fil-fatt daħlu fil-garaxx u hemm sabu lil persuni. Neville Mamo u tnejn oħra kellhom fil-pussess tagħhom baskett kontenenti bid-droga raża tal-kannabis.

F'dan il-basket il-Pulizija sabet dsatax-il sapuna fammont totali ta4,736 grammi raża meħuda mil-pjanta kannabis bil-purità ta 7.2% u valur tamadwar €30,358. Neville Mamo ftiehem ma' ħaddieħor li jibdew imexxu, jittraffikaw u jfornu d-droga kannabis lil terzi fil-Gżejjer Maltin.

#Wieħed mill-irġiel avviċina u nforma lil persuna oħra li kien lest jagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji sabiex ibiegħlu ammont sostanzjali ta droga għal prezz ta€13,500. Wieħed mill-irġiel aċċetta li jixtri 20 sapuna biex imexxiha.

Fl-10 ta Frar 2010 l-Pulizija kienet għamlet ukoll tfittxija f’karozza Seat Ibiza ta’ wieħed minn dawk li bdew jiftehmu u hemm instabu xi biċċiet ta` raza tal-kannabis. Huwa ammetta wkoll li fil-pusses tiegħu kellu wkoll id-droga eroina.

Il-Qorti qieset il-fattur tal-ammissjoni bikrija tal-imputat u kkundannatu għal terminu ta’ priġunerija ta’ erba’ snin, multa ta’ €15,000 u l-konfiska favur il-Gvern ta’ Malta ta’ kull flejjes u proprjeta’ mobbli w immobbli tal-ħati.

Ikkummenta

Темы
ICO