Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aakalimo yomoombashu mOvenduka oye li mompumbwe yuundjugo

Sara Sikerete (27) gwomolukanda lwoombashu lwaBabylon mOvenduka okwa popi kutya aantu ya konda pe100 ohaya longitha okandjugo kamwe molukanda lwawo.

“Kashi na nande uuyogoki ishewe okandjugo hoka iha ka opalekwa esiku kehe,” osho a popi ngaaka.

“Aanona yetu ohaya iwathele owala pongalangala, itaya vulu okulongitha okandjugo hoka ha ka longithwa kaakuluntu,” osho Sikerete a gwedha po ngaaka.

Okwa popi kutya kongulohi ohaya longitha omayemele okwiiwathela, “Ashike nando ongaaka, ihashi kala nawa omuntu okukala ta longitha eyemele, unene tuu ngele e na oshimela”.

Aakalimo yamwe yomolukanda lwaBlock B nayo oya holola okwaauvanawa kombinga yuuyogoki momudhingoloko gwawo.
Oya popi kutya uundjolowele wawo owu li moshiponga.

Uuna ya pumbwa okwiiwathela, oye na okutsa omukweyo gwokuya mokandjugo, noya popi kutya omathimbo gamwe ohashi kala sha piyagana uuna omuntu te ehama mepunda molwashoka iha vulu okutegelela ethimbo ele.

Omukalimo gulwe, Julius Nsamaba (34), ngoka ha zi megumbo limwe naapambele yane, mwa kwatelwa okanona ke na uulema okwa popi kutya oya fula elambo konima yombashu yaandjawo opo okanona ka kala ta ka longitha elambo ndyoka ongokandjugo.

Okwa popi kutya shoka osho owala taya vulu okuninga po molwashoka okanona iha ka vulu okwe enda kokene, ishewe aanegumbo ayehe ohaya longitha omulamba okwiiwathela.Ester Hangula, ngoka a kala omukalimo gwomolukanda ndoka okuza mo1993 okwa popi kutya okwa mona ngaa mweya ehumokomeho molukanda lwawo ashike uundjugo mboka kwa li wa dhikwa po molukanda lwawo uule woomvula dhi li pomulongo dha piti, owa yonuka omanga wumwe owa teka po.

“Ohatu yi momukweyo, ashike onkalo ndjoka ihayi kala nande yi li nawa,” osho a popi ngaaka.

Hangula okwa popi kutya kansela gwoshikandjohogololo shawo uupyakadhi mboka wompumbwe yuundjugo oku wu shi, ashike sigo oompaka ke na nande ooshoka a ninga po.

Emilia Gabriel, ngoka a kala hazi molukanda ndoka uule woomvula dha konda po20, okwa popi kutya kakele konkalo yawo yokwiiwathela pongalangala, onkene wo ya talelwa kuupyakadhi wolusheno ndoka kaalu mo momudhingoloko gwawo, nokwa popi kutya okandjugo hoka ke li po, ihaya vulu okuya ko kongulohi molwashoka ohaku kala omilema.

Sho a kwatathanwa naye, kansela gwoshikandjohogololo shaTobias Hainyeko, Christopher Likuwa, okwa lombwele onzonkundaneki ndjika yi pule uuyelele kombinga yuundjugo okuza kelelo lyamuni gwaVenduka.

Omupopiliko gwamuni gwaVenduka, Harold Akwenye okwa popi kutya onkalo yompumbwe yuundjugo momudhingoloko ngoka gwoombashu keyishi, nokwa popi kutya ota vulu owala okutya ko sha uuna a pewa uuyelele wa gwana po.