Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aakwashigwana yamwe taya yi miihulo niimuna mOhangwena

Elenga ekuluntu lyopamuthigululwakalo lyoshikandjo shaMhedi mOukwanyama, Hadino Hishongwa okwa popi kutya opu na aalumentu yamwe mboka kwa konekiwa taya yi miihulo niimuna ngaashi iikombo noondoongi.

Okwi indile aakalimo ya lopote iiningwanima mbyoka kopolisi.

Ndhoka Hishongwa okwe dhi popi pethimbo a talelepo omukwaniilwa gwelelelo lyopamuthigululwakalo gwOukwanyama meekulu Martha Kristian ya Nelumbu pegumbo lye momukunda Onekwaya moshitopolwa shaHangwena, mEtitano.

Moonkundathana noThe Namibian, oshiwike shika, Hishongwa okwa popi kutya keshi omwaalu kondandalunde gwiiningwanima mbyoka yaalumentu ya ya miihulo niimuna sigo oompaka, ashike okwa popi kutya okwa lopotelwa iiningwanima mbyoka moshikandjo shawo.

“Oshinima shoka shokuya momilalo niimuna oshi li ompinge nomuthigululwakalo osho wo Uukriste. Osha pumbwa okulopotwa,” osho a popi ngaaka.

Omukwatakanithi gwomakonakono giimbuluma mopolisi yoshitopolwa shaHangwena, omupevikomufala Zachariah Amakali okwa popi kutya nando ongaaka, opolisi inayi lopotelwa sigo oompaka oshiningwanima shaantu taya yi miihulo niimuna.

Hishongwa okwa popi kutya iiningwanima yilwe ngaashi yomakwatonkonga nomahepeko gomomagumbo ga pamba uukwashikekookantu oyi li pombanda noonkondo moshikandjo shawo. Okwa popi wo kutya aakalimo otaya dhengwa kunakayidhi kaalwenya notaya pumbwa ekwatho lyoshikukuta okuza kepangelo.

“Aanamikunda yamwe kaye na omeya goompumbwe dhawo osho wo giimuna. Otwa pumbwa oondama dhomeya moshikandjo shetu,” osho a popi ngaaka.

Omashongo galwe ngoka ga taalelwa kaakalimo yomoshikandjo shawo, shoka shi na omikunda 56, omwa kwatelwa ngaashi omankolo nenge omalugumbo ngoka taga dhikwa po momidhingoloko shaa li paveta, omakondjithathano mooyene yomikunda, omaimangeleko, aanona taya thigi po oosikola osho wo okunwa omalovu epitilila.

IININGWANIMA YILWE

Opwa kala iiningwanima yilwe mbyoka kwa li ya ndhindhilikwa monakuziwa kombinga yaantu taya yi miihulo niimuna. MuKotoba 2012, aanona yaamati yatano ye li pokati komimvo omugoyi no12 okwa li ya adhikilila taya yi miihulo noshikombo mofaalama yedhina Kries tayi adhika momudhingoloko gwaGibeon moshitopolwa shaHardap.

Mo2014, opolisi yoshitopolwa shaHangwena oya tula miipandeko omulumentu gwomimvo 33 momukunda Onanghulo konima sho kwa li tayi miihulo noshikombo moshigunda.

Mo2017, omukokele gwomimvo 68 gwomoUis moshitopolwa shErongo otaku hokololwa naye a tulwa miipandeko sho a yi miihulo noshikombo. Opolisi pethimbo ndyoka oya popi kutya omufekelwa ngoka okwa li a yi miihulo noshikombo popepi nondama yokuyoga, konima yegumbo.