Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aanambelewa yondholongo taya kanitha iilonga omolwokundjondjela iinima meni

Muule woomvula ndatu dha piti, ezulonkalo lyondholongo yaVenduka olya kanitha aanambelewa 11 – gumwe okwa tidhwa miilonga, yahamano oyi ikutha miilonga omanga ye li yane oya kuthwa miilonga pakathimbo – sho taya tamanekelwa olunyala lwokundjondjela mondjeedhililo iinima inaayi pitikwa.

Aananambelewa mboka yondholongo otaku hokololwa haya ndjondjele iinima mondjeedhililo opo yi ka longithwe kaanandholongo.

Omuwiliki gwondholongo yezulonkalo yaVenduka, omupevikomufala Veikko Armas okwa gandja uuyelele wa tumbulwa pombanda pethimbo lyoshikonga shi li ompinge nondjondjelo lyiinima inaayi pitikilwa mondholongo, mOvenduka, mOlyomakaya.

Armas okwa popi kutya okuza muJanuali sigo omuJuni numvo, oongodhi dhopeke 40, uuplastika 67 wepangwe, oohalama 283 dhepangwe, uumanya 40 wiingangamithi yococain, oopela mbali dhomandrax, uuplastika 42 wiingangamithi yo-tobacco osho wo oohalama 941 dhiingangamithi yotobacco okwa li ya kwatwa po pethimbo lyoshikonga shokuhadha.

“Shoka osha ningwa pethimbo kwa li kwa ningwa ehadho lyiinima tayi zi pondje, momudhingoloko gwehala lyuupitilo molwashoka olundji iingangamithi mbyoka ohayi kala ya kunwa momudhingoloko gwondholongo osho wo pomahala galwe pondje yondholongo nohashi ningwa kwaamboka ye na elongelokumwe naanandholongo,” osho Armas a popi ngaaka.

Okwa popi kutya endjondjelo lyiinima inaayi pitikwa mondholongo ohali gandja uupyakadhi kiilonga kondholongo yezulonkalo ngele tashiya kokukaleka po egameno, nonkalo yuuntu kaanandholongo. Armas okwa gwedha po kutya endjondjelo lyiinima mondjeedhililo ohali eta wo onkalo ya nika oshiponga yaana egameno ngaashi kaaniilonga, kaanandholongo osho wo koshigwana molwashoka iinima mbyoka kaayi li paveta ohayi vulu okulongithwa kaanandholongo miimbuluma ya kwatela mo ongeshefa yokonima yomakumba osho wo okuhwahwameka epiko lyiingangamithi mondholongo.

“Natango, elongitho lyiinima mbyoka inaayi pitikwa ohali vulu okukala lya nika oshiponga okuya moshipala ezulonkalo lyaanandholongo, molwashoka peha lyokwiitula mo opo oonkalo dhawo dhi galulilwe kuuwanawa wokwiiyutha kooveta, endjondjelo lyiinima ohali yambidhidha omaihumbatonayi gawo osho wo onkalo yiimbuluma,” osho a popi ngaaka.Oonkambadhala dhokukala naanambelewa yondholongo ye na elandulathano ohadhi yiwa moshipala molwashoka olundji ohaya iyadha ya lalekwa mo miilonga uuna ya kwatwa ya pititha nenge taya kambadhala okundjondjela mondholongo iinima inaayi pitikwa, osho Armas a popi ngaaka.

Okwa popi kutya uuna shoka tashi tsikile nokuningwa omwaalu gwaanambelewa ohagu shonopala moondholongo shoka hashi eta egameno lya nkundipala molwashoka omwaalu otagu eta ya kale inaaya gwana nawa okukaleka po onkalo ndjoka tayi pumbiwa okutonatela aanandholongo. Armas okwi indile oshigwana shi longele kumwe nendiki lyondholongo yezulonkalo opo ku shilipalekwe kutya aanandholongo oya zulwa onkalo ngaashi sha tegelelwa.

Omasiku ga zi ko, omupevikomufala gwendiki lyondholongo yezulonkalo Oscar Numwa okwi indile oshigwana shi yande okufaalela aanandholongo iinima mbyoka inaa yi pitikilwa mondholongo.

Ondholongo ndjoka yezulonkalo otayi indile oshigwana shi gandje elongelokumwe opo ku kandekwe ko ku keelelwe epititho lyiinima mbyoka ya nika oshiponga moondjeedhililo.

Numwa okwa popi kutya uuna omunandholongo a adhika niinima mbyoka inaa yi pumbiwa mondholongo, ohaya pewa egeelo ndyoka hali vulu nokuli nokugwedhela oomvula dhegeelo ndhoka a pewa. Numvo, oongodhi dhopeke dhi li 105 okwa li dhi itsuwika kaanambelewa yondholongo dha holekwa pomahala opo aanandholongo ye dhi kuthe po.

Oshikonga shoka okwa li wo sha hiya iikundaneki opo yi talele po ondholongo ndjoka okwiimonena ko shoka shi li mo.

Elalakano enene lyoshikonga shoka okwa li okulonga aanandholongo, aanambelewa yondholongo osho wo oshigwana kombinga yuupyakadhi hawu vulu okwe etwa kiinima inaayi pitikilwa mondholongo mbyoka olundji hayi ndjondjelwa mo.