Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aanona ye li 567 ya ningi omategelelo mOshikoto

Nonande opu na omilandu dha yooloka dhokukandeka onkalo yi li pombanda yomategelelo maanona mboka ye li moosikola osho wo okushunitha pevi omwaalu gwaanasikola mboka taya thigi po oosikola moshitopolwa shaShikoto, onkene oshikondo shelongo sha ndhindhilike omwaalu gwaanasikola ye li 567 ya ningi omategelelo osho wo omwaalu gwaanasikola ye li 1 814 mboka ya thigi po oosikola omumvo gwa zi ko.

Omilandu dhokushunitha pevi uupyakadhi mboka odha kwatela mo omadheulo gaalongisikola mboka haya longo oshilongwa kombinga yonkalamwenyo mondondo 4 sigo 7, egandjo lyomayambidhidho gopamadhiladhilo, omaunganeko gomayelithilo kombinga yomaithano ga yooloka – okutumbula po owala yimwe.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaShikoto, Penda ya Ndakolo okwa popi kutya otashi uvitha nayi okumona omiyalu dhaanasikola ya ninga omategelelo dha londa osho wo aanona oyendji ya thiga po oosikola.

Ndhoka ngoloneya okwe dhi popi pethimbo ta gandja oshipopiwa she koshigwana kombinga yonkalo yoshitopolwa shawo, mOmuthiya, uunambo.

Onzonkundaneki ndjika mo2021 oya kundaneke kombinga yaanasikola 442 mboka ya ningi omategelelo moshitopolwa shoka, omanga ye li 1 220 okwa li ya thigi po oosikola mOshikoto.

Pokati ko2019 no2021, omwa ndhindhilikwa omwaalu gwaanona 1 294 ya ninga omategelelo, naashoka okwa li sha thigi aanona mboka yaakadhona monkalo ya nayipala pamahupilo nopankalathano nolundji oshe ya thiminike ya thige po oosikola.

Omategelelo maanona ohaga yi moshipala ehumokomeho lyaanona, molwashoka okuthiga po osikola ohashi yi moshipala elongo lyopetameko lyaanona, shoka ohashi eta opo kaaya ka mone we iilonga nokwe eta po sha shomupondo shoka kehulilo lyesiku hashi ke ya thiga monkalo yoluhepo, yokuningilwa omahepeko, okulonga iimbuluma osho wo okukala nonkalathano kaayi na etonatelo.

“Onda hala okwi indila atuheni aavali, aatonateli osho wo aakwashigwana tu dhane onkandangala opo ku shilipalekwe kutya aanona oya mana oosikola. Ongushu yonkalamwenyo ya taalela ohayi kala unene yi ikwatelela kelongo lyawo. Onda hala okupandula oshikondo shelongo omolwoonkambadhala tashi ningi,” osho Ya Ndakolo a popi ngaaka.

Ya Ndakolo okwa popi kutya omashongo galwe ngoka oshikondo shelongo sha taalela omwa kwatelwa omatungo goosikola ngoka ga kulupa, oongulusikola dhi na aanasikola epitilila, oondjila dhomavugu, ompumbwe yomeya nolusheno osho wo iilonga yankundipala yaamboka ya pewa iinakugwanithwa yokutunga.

“Onda hala okwi indila aataleli, osho wo aanambelewa mboka taya longo nokugandja ootendela ya shilipaleke kutya omahangano ngoka taga longo iilonga ya nkundipala osho wo mboka haya thigi ooprojeka dhokutunga ondjilakati oya vudhwa mo moshitopolwa shetu. “Itatu vulu okuhepeka oonzo dhetu ndhoka dha pumba omolwaantu mboka itaaya gwanitha po iilonga pethimbo,” osho a popi ngaaka.

Okwa popi kutya oshitopolwa shaShikoto osha huma komeho ngele otashiya melongo lyoohembumbangele omumvo gwa zi ko, sho omwaalu gwaanona mboka ya taambelwa melongo lyiikunino gwa londo noopelesenda 50, moka oopelesenda 20 dha thikamena po aanona yokomikunda.

Ya Ndakolo okwa popi kutya onkalo yompumbwe yomagumbo nuuyogoki nayo oya ndhindhilikwa ongeshongo ekwawo lya taalela moshitopolwa, unene tuu kiitopolwa yokomikunda.

“Oshimaliwa shoomiliyona N$2,1 okwa li sha gandjwa melongitho lyuuyogoki miikandjohogololo 10, inaamu kwatelwa oshikandjohogololo shaTsumeb. Elalakano lyopolohalama ndjoka okuhumitha komeho onkalo yuundjolowele moshigwana opo ku shunithwe pevi onkalo yaakwashigwana mboka haya iwathele pongalangala,” osho a popi ngaaka.

Ya Ndakolo okwa popi kutya iipotha yomahepeko gomomagumbo oya londo noopelesenda 10 omumvo nguka, okuyelekanitha nomumvo gwa piti.

“Olundji iiningwanima mbyoka ohayi holoka molwashoka aanona oya thigwa momagumbo oyo ayeke. Pethimbo lyolopota ndjika, opwa li iipotha yi li 81 yomakwatonkonga, iipotha 46 yomahepeko gomomagumbo, osho wo iipotha 246 yuulunga wiimuna mbyoka ya lopotwa moshitopolwa. Ashike otashi uviha nawa okupopya kutya iimuna yi li 222 okwa li ya galulilwa ooyene kopolisi,” osho a popi ngaala.