Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aapolisi yoshilondopangelo ya gwedhelwa ko oomvula konima yekumba

Aapolisi yatatu yoshilandopangelo mboka kwa li ya dhengwa egeelo lyoomvula 10 [kehe gumwe] mondjeedhililo muJuli 2020 konima sho kwa li ya monika ondjo medhipago lya kamatyona gwomimvo 17 moshiningwanima shoka sha ningilwe muApilili 2013, ngashingeyi oya gwedhelwa ko oomvula hetatu mu kehe gumwe.

Etokolo ndyoka olya ningwa mompangu yopombandalela, mEtitano, naashoka otashi ti ngashingeyi kehe gumwe oku na okulongela ko oomvula 18 konima yekumba.

Aalumentu yatatu mboka kwa li haya longele opolisi yaVenduka – Werner Johannes Shetekela, Kleopas Kapalanga osho wo Elia Nakale – okwa li ya monika ondjo sho kwa li ya dhenge nokwe ehameka noonkondo Mandela Ramakhutla (17) ngoka lwanima a hulitha.

Epangelo kalya li lya mbilipalelwa kegeelo lyoomvula 10 ndhoka kwa li dha pewa aalumentu mboka mompangu yopombanda yaVenduka, muJuli 2020 nonkene olya tokola li fale oshipotha shoka kompangu yopombandalela opo geelo ndyoka li talululwe yo ya pewe egeelo lya yaga kegonga tali opalele oshimbuluma ya longa.

Ehokololo otali ti, ongulohi yomasiku 16 Apilili 2013, Ramakhutla okwa dhengagulwa kaapolisi mboka ya tumbulwa metetekelo sha ningilwa moshitaasi shopolisi yaCentral mOvenduka, sho kwa li taye mu fekele kutya okuna olunyala moongodhi dhopeke ndhoka kwa li dha yakwa moombonge oonene dhopolisi yoshilondopangelo.

Otaku hokololwa kutya aapolisi mboka yatatu okwa li ya kwata po Ramakhutla, noye mu tula miiketanga noku mu umbila membambo lyopolisi. Oye mu fala moshitaasi shopolisi noye mu dhengagula noya zi mo nokulombelwa aanambelewa yopolisi mboka ya li miilonga poshitaasi shoka kutya Ramakhutla ine ehama shili sho a dhengwa noti iningitha owala molwashoka okwa li kohi yondhungo.

Ashike lwanima ongulohi ndjoka aapolisi mboka ya li miilonga poshitaasi oya tokola ye mu fale koshipangelo molwashoka okwa li ye wete e ehamekwa. Konima yomasiku gahetatu moombete, Ramakhutla okwa mama oondjenda kuuwehame.

Pethimbo lyiihokolola yawo mompangu yopombanda, Shetekela, Kapalanga osho Nakale oya monika ondjo medhipago nonande inaye shi ninga nelalakano lyoku mu dhipaga.