Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Omulumentu a pewa egeelo lyoomvula 17 mondjeedhililo omolwekwatonkonga

Omukalimo gwomOhangwena ngoka a monika ondjo yekwatonkonga lyokanona koomvula 13, okwa dhengwa egeelo lyoomvula 17 konima yekumba sho a holoka mompangu yoshitopolwa shEenhana, mEtitano.

Pethimbo omulumentu ngoka a pewa egeelo, mangestrata Ruben Mutuku okwa popi kutya iiningwanima yomakwatonkonga moshitopolwa shaHangwena, oyi igalala nonkene shoka omulumentu ngoka a ningile okanona, itashi vulu okwiidhidhimikilwa.

Okwa popi kutya miiningwanima yomakwatonkonga mbyoka a pangula, okwa ndhindhilike kutya aakwatinkonga olundji ohaya totha mo aanona yaakadhona moofamili dhawo mboka ye li moompumbwe nenge kaaya uvite ko onkalo, opo ye ya longele uushadha wokuya momilalo. Mutuku okwa popi kutya ekwatonkonga ndyoka lya ningwa komulumentu ngoka okwa li lye etitha opo kakadhona ngoka e ehamekwe, nokwa popi kutya okanona hoka okatekulu ke. Nakuninga oshihakanwa okwa lombwele ompangu kutya oha adhikwa kedhindakano lyomadhiladhilo nokushundulwa konima sho a longelwa uushadha mboka kuhekulu.

Pauyelelele mboka wa pewa mangestrata, omulumentu ngoka okwa li e na omimvo 38 omanga omutekulu okwa li nomimvo 13, nekwatonkonga olya ningwa momasiku 23 Juli 2017.

Oshiningwanima shoka osha ningwa sho taku hokololwa omulumentu ngoka a kutha okanona pokapomba komeya momukunda – mpoka haya teke omeya – nokwe mu fala kegumbo lye ndyoka lya li omukaakena gwoometa 300 okuza pokapomba. Sho ya thiki megumbo lye, kakadhona okwa hokolola kutya hekulu okwe mu kwatonkonga.

Nakuninga oshihakanwa okwa hokolola kutya omulumentu ngoka manga inee mu kwatonkonga okwe mu ningile omatilitho kutya ote mu yaha nuutaati, nokonima yoshiningwanima shoka okwe mu londodha kutya ina popya nande pomuntu gwontumba kombinga yaashoka ya ningi po, nesiku lya landula okwe mu pe ooN$50.

Oshipotha shoka osheya puuyelele sha landula sho ookuume yakakadhona kosikola ya tseyithile aalongi kutya kuume kawo okwe ehamekwa.

Pethimbo taku gandjwa egeelo, mangestrata okwa popi kutya pethimbo lyiihokolola, omufekelwa okwa li i ikala oshiningwanima.
Mutuku okwa popi kutya opu na uumbangi tawu ulike kutya omulumentu ngoka oye a kwatonkonga kakadhona okupitila metilitho. Okwa popi wo kutya epangelo olyu ulika mompangu pwaana omaipulo kutya omulumentu ngoka oye shili a kwatonkonga omutekulu.

Pethimbo lyegandjo lyegeelo, Mutuku okwa popi kutya osha simana – unene tuu okutala kutya mOhangwena omu na iiningwanima oyindji yomakwatonkonga – okupopya kutya omufekelwa ngoka haye awike, naantu oya pumbwa okuhulithwa po oshinima shoka shomakwatonkonga.

Mangestrata okwa gandja egeelo lyondholongo yoomvula 17 komulumentu ngoka.
Omutamaneki gwepangelo pethimbo lyiihokolola yoshipotha shoka oElina Hashipara.
Omufekelwa okwa kala ta holoka miihokolola ke ena omukalelipo gwopaveta.