Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ookansela mOmusati taya landele aakwashigwana iikulya

Ookansela oyendji yomiikandjohogololo moshitopolwa shaMusati oya popi kutya oya thiminikwa konkalo opo ya kale taya longitha oshimaliwa okuza moondjato dhawo nenge koondjambi dhawo ya kwathele aakwashigwana mboka taya dhengwa kunakayidhi kaalwenya, sho ngashingeyi pwa piti ethimbo e le inaaya pewa iikulya yoshikukuta.

Gumwe gwomookansela ndhoka, omusamane Johannes Iiyambo gwoshikandjohogololo shaTamanzi, nokwa popi kutya aakalimo mboka taya dhengwa kondjala olundji ohaya talelepo ombelewa ye taya kongo omakwatho giikulya.

Kansela Iiyambo okwa popi kutya opwa pita ethimbo ele noonkondo aakalimo inaaya hawalekwa oshikukuta.
Okwa popi kutya konyala kehe esiku oha talelwapo kaantu ya konda po20, taya lili ondjala.

Iiyambo ndhoka okwe dhi popi pethimbo a talelepo omukwaniilwa gwaNgandjera, Johannes Mupiya, mOlyomakaya sho a gandja omashongo ngoka ya taalela.

Kansela okwa popi kutya oshikandjohogololo shawo inashi mona eteyo lya sha numvo, ishewe epangelo inali tameka natango okuhawaleka oshikukuta.
“Ashike nando ongaaka, oshiwike sha zi ko otwa tseyithilwa kutya oshikukuta otashi tameke okuhawalekwa momasiku 1 Kotoba,” osho a popi ngaaka.

Iiyambo okwa popi kutya ehawaleko lyiikulya yoshikukuta otali kala po sigo omuJuni omumvo twa taalela, omanga iikulya yiimuna otayi kala tayi pewa aaniimuna okuza muKotoba sigo omuMaalitsa 2024.

Okwi indile omukwaniilwa Mupiya a kwethele mokugandja iikulya mbyoka ye na po kaakwashigwana mboka taya si ondjala, omanga kwa tegeleliwa ehawaleko lyoshikukuta li tameke.

Iyambo okwi indile wo ooyene yomikunda moshikandjohogololo she, ya shange omadhina gomagumbo ngoka taga pumbwa ekwatho lyoshikukuta.

Moonkundathana noThe Namibian, Iiyambo okwa popi kutya moshikandjohogololo she omu na aantu ye li 1 800 mboka ye li mompumbwe onene yiikulya. Okwa popi kutya omathimbo gamwe ohaya thiminikwa konkalo opo ya kuthe iimaliwa moondjato ya landele aakalimo mboka taya si ondjala.

“Omathimbo gamwe, uuna kaandi na oshimaliwa shoku ya landela iikulya, ohandi kutha iikulya koondjo ngame ndi fute uuna omwedhi gwa si,” osho a popi ngaaka.

Okwa popi kutya aakalimo yamwe moshikandjohogololo ohaya yaka nokudhipaga po iimuna yaantu ngaashi iikombo noondoongi, naashoka ohaye shi ningi omolwondjala.

Iiyambo okwa popi kutya haye awike ha longitha oshimaliwa okuza mondjato a kwathele aakalimo mboka taya mono iihuna. Kansela gwoshikandjohogololo shEtayi, Hans Haikali okwa popi kutya naye oha landele iikulya aakalimo yomoshikandjogololo she ta longitha oshimaliwa okuza mondjato ye.

“Etata lyondjambi yandje ohali yi owala miikulya yaakalimo yandje mboka taya dhengwa kondjala, katu na shoka tatu vulu okuninga po ngele aantu yetu otaya si ondjala. Otu na owala oku ya landela tatu kutha moondjatu dhetu sigo epangelo lya tameke okugandja oshikukuta,” osho Haikali a popi ngaaka.

Onzonkundaneki ndjika mEtitano oya lopota kombinga yomukuluntuwiliki gwOmbelewa yOmuprimaminista, I-Ben Nashandi, ngoka a popi kutya omwaalu gwaantu mboka taya dhengwa kunakayidhi kaalwenya ogwa tegelelwa gu ye pombanda moshilongo, notagu tengenekelwa paantu ye li 695 000.

“Epangelo otali ga gandja oshikukuta shoshimaliwa shoomiliyona N$892. Omwaalu gwaantu mboka ye li mompumbwe yiikulya pokati kaKotoba 2023 naMaalitsa 2024 ogwa tengenekelwa paantu 695 000(oopelesenda 26 dhomwaalu gwaantu ye li moshilongo),” osho a popi ngaaka.