Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Osha puka opo omahangano gepangelo ga fute omalweendo goominista – Jooste

Ngoka a li minista gwomahangano gepangelo Leon Jooste okwa popi kutya osha puka opo omahangano ga yama kepangelo ga fute omauwanawa gomalweendo goominista nenge gaaniilonga yepangelo.

“Omahangano gepangelo ngoka taga futu omalweendo goominista oga puka, ishewe inaga pumbwa okwe ethwa ge shi ninge kutya nee opamukalo guni,” osho Jooste a lombwele onzonkundaneki ndjika ngaaka petameko lyoshiwike shika.

Okwa zimine wo kutya “tse yamwe (ongaanapolitika) okwa li twe shi ningi, ashike nando ongaaka otu wete kutya iifuta yimwe mbyoka yomalweendo okwa li yi li pombanda noonkondo”.

Jooste, ngoka oye minista gwotango gwomahangano gepangelo nokwa li a thigi po uuministili mboka omumvo gwa zi ko, okwa li a pewa oshinakugwanithwa shokukondolola omahangano gepangelo kohi yuuministili mboka.

“Iikondo yuuministili inayi pumbwa wo okupitikwa ‘yi indile’ oshimaliwa okuza komahangano gepangelo ishewe omahangano ngoka gepangelo inaga pumbwa okutaliwa ko ‘ongoombaanga – dhokugandja omikuli kiikondo yuuministili’ kutya nee opamukalo guni,” osho a popi ngaaka.

Ndhoka Jooste okwe dhi popi sha landula omapopyo ngoka taga tamanekelwa minista gwelongo lyopombanda Itah Kandjii-Murangi ngoka taku hokololwa a ningi eindilo nokutaamba oshimaliwa shi li poomiliyona N$1,5 okuza komahangano ga yama kepangelo opo e shi longithe momalweendo ge gokuya pondje yoshilongo.

Uuyelele kutya Kandjii-Murangi okwa li a pula omahangano ga yama kepangelo ngoka ge li kohi yuuministili we opo ge mu pe oshimaliwa shomalweendo okwa li wa pitithwa mo tango omasiku ga zi ko komuleli gwongundu yo-Affirmative Repositioning (AR) Job Amupanda okupitila kepandje lye lyokomalungula.

Kandjii-Murangi otaku hokololwa a taamba nokupewa oshimaliwa shomalweendo okuza kiiputudhilo yepangelo ngaashi okuza koNamibia Training Authority (N$450 000), okuza koshiputudhilo shaUniversity of Namibia (N$310 000), koNamibia University of Science and Technology (N$140 600), osho wo oshimaliwa shi li pooN$400 000 okuza koUnesco eshi ningi shaali pauyuuki.

Jooste okwa popi kutya aanambelewa yuuministili osho wo aanapolitika ohaya yi momalweendo giilonga yawo mbyoka ya pewa moombelewa dhawo nonkene oye na okukala yo odhekelwa oshimaliwa shawo she ya nuninwa.

“Omahangano ngoka ga yama kepangelo ogo iikondo yi ili, naakuluntuwiliki yomahangano ngoka oye na oshinakugwanithwa shokulongitha oshimaliwa shoka ishewe omahangano gepangelo inaga pumbwa okutaliwa ko ongiimpungu yuuministili,” osho a gwedha po ngaaka.

Jooste okwa popi kutya, okukala ya etha onkalo ndjoka yomahangano ga yama kepangelo taga gandja oshimaliwa kiikondo yuuministili, otashi yono po nokuya pambambo oongamba ndhoka dhi na okukala po pokati kiikondo mbyoka osho wo aaniipambuliko.
Okwa popi kutya onkalo yokuyanda omahangano ga yama kepangelo ga longithwa kiikondo yuuministili okwa li ya hwepopekwa sho pwa tulwa oveta ndjoka ya gandja oonkondo kaaleli yomahangano gepangelo.

“Ondu uva iiningwanima ngambyoka (shaKandjii-Murangi) monakuziwa, ashike okuza sho twe eta po Oveta yOmahangano gEpangelo nokukala tu na oonkondo nuuthemba, inandi yi uva we,” osho Jooste a popi ngaaka.

Ashike nando ongaaka okwa popi kutya otashi vulika onkalo ndjoka yokulongitha omahangano ga yama kepangelo pambambo ya tsikila maanambelewa yamwe.

Jooste okwa gwedha po wo kutya omupresitente Hage Geingob okwa li a ningi omatokolo gokudhigupaleka elongithonayi lyoshimaliwa shomalweendo miikondo yuuministili molwashoka okwa kala nokuli ha tindi okugandja epitikilo lyokuya momalweendo giinyangadhalwa yimwe.

Inashi yela ngele omupresitente Geingob okwa tseyithilwa kombinga yomatamaneko ga taalela Kandjii-Murangi ngoka taku hokololwa a longitha omahangano gepangelo ngoka ge li kohi yuuministili we okupewa oshimaliwa shomalweendo.

Epangelo okwa li tali kondjitha okushunitha pevi iifuta yomalweendo pethimbo lyombuto yocorona moshilongo, nokwa li lye shi pondola okuhupitha oshimaliwa shi li poomiliyona N$100 dhomoshimaliwa shoka kwa li sha nuninwa omalweendo goominista.

Onzonkundandeki yoNamibian Sun oshiwike shika oya kundaneke kutya oshimaliwa shoomiliyona N$15 oshi itulilwa sha nuninwa omalweendo goominista muule woomwedhi ndatu twa taalela.

Pauyelele wolopota ndjoka, iilyo yegumbo lyopashigwana ihetatu oyo odhekelwa oshimaliwa shooN$800 000 shomolweendo lwokuya komutumba gwaRussia-Africa pokati komasiku 26 nomasiku 29 Juli.