Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Oshipangelo shaShakati tashi ka kondolola oombishi yi ihanena moshipangelo

Oshipangelo shaShakati melongelokumwe nelelo lyondolopa yaShakati opamwe noshiputudhilolongo shaUnam, otaya ningi iikonga yokugandja elongo kaakwashigwana kombinga yonkalo yoombishi mboka yi ihanena moshipangelo shaShakati.

Oshikonga shoka shokugandja uuyelele kaakwashigwana osha tulwa miilonga okuza mEtiyali.

Shoka osha landula sho onzonkundaneki ndjika muJuli ya lopota kombinga yonkalo yoombishi tadhi tyakaleke moshipangelo shoka, nokuli poompito dhimwe ohadhi yaga oohanona osho wo okundjindja mo uuyakonga.

Pethimbo lyetulo miilonga lyoshikonga shoka, omukuluntu gwiipambele yuundjolowele womidhingoloko moshitopolwa shaShana, Maria Nandjala okwa popi kutya opolohalama ndjoka yoshikonga oya simana notayi ningwa nenenedhiladhilo lyomikithi ndhoka hadhi vulu okutaandela okuza miinamwenyo dhu uka maantu, oku shi talela moombishi mboka taya indjipala noonkondo moshipangelo shoka.

“Otwa pumbwa okulongela pamwe naakwashigwana opo ya yelithilwe osho wo pu etwe omilandu dhi li hwepo nkene oombishi dhi na okukondololwa osho wo kombinga yomilandu dhetonatelo lyiiyekelwahi opo ku keelelwe etaandelo lyomikithi dholudhi ndoka palumwe,” osho a popi ngaaka.

Nandjala okwa popi kutya omikithi ndhoka hadhi taandele okuza miinamwenyo okuya maantu odho dhi li pombanda mokwe eta omauwehame maantu uuna onkalo ya kala inaayi tonatelwa nawa.

“Omikithi ndhoka ohadhi sindwa uuna dha hangenwa okuza koombinga adhihe notu uvite nawa okukala twa longela pamwe opo twe ete po opolohalama ndjika ombwanawa.”

Yvonne Hemberger gwokoshiputudhilo shaUnam, okwa popi kutya oombishi, omayoka niipuka ohayi vulu okulya aantu.

Omukuluntu moshipangelo shaShakati, Ruben Kanime okwa popi kutya sho onzonkundaneki ndjika ya nyanyangidha ehokololo ndyoka kombinga yoombishi tadhi tyakaleke moshipangelo, aantu yamwe oyi indile dhi dhipagwe po.

Okwa gwedha po kutya oombishi ndhoka odha kala moshipangelo nonkene aantu naya kale owala nawa noombishi pamwe.

Ashike nando ongaaka, omupangi gwomoshipangelo shoka okwa popi moshigongi shoka kutya aavu mboka haya taambelwa moshipangelo shoka ihaya kala ya manguluka okukala mumwe noombishi ndhoka hadhi yi moondunda dhawo.

“Oombishi odhi ihanena oshipangelo ashihe. Ngele owayi kokanyothi, oto adha ko oombishi dha konda po20,” osho a popi ngaaka.

Odokumente ndjoka ya longekidhwa koshipangelo shiinamwenyo shedhina NHA Wedvet Clinic yi li kohi yedhina ‘Oshakati State Hospital Trap Neuter and Release Campaign’ oya popi kutya oombishi 34 okwa li ya thonwa, nokwa li wa wendwa omukuthi gwoompwengu nokupewa omiti.

OSHI ETITHI

Konima sho onzonkundaneki ndjika ya lopota kombinga yoshiningwanima shoka, ehangano lyaamboka yehole oombishi lyedhina Cool Cats Namibia, olya popi kutya Namibia okwa pumbwa okwiitulamo moshinima shoombishi noombwa ndhoka kaadhi na ooyene osho wo okutseya kutya onkalo ndjoka ohayi holoka koshike.

“Oombishi odhili po molwashoka aantu oye dhi thiga po noye dhi etha inaadhi thonwa. Molwashoka kadhi na kaandjawo, ohadhi kala tadhi kongo iikulya nokukala mpoka tadhi vulu okuhupila. Ngele oombishi oya sa ondjala noonkondo, ohaya li kehe shoka shi li po, kutya nee uuyakonga,” osho ehangano ndyoka lya popi ngaaka.

Ehangano ndyoka olya popi kutya oombishi ndhoka ihadhi piyaganeke omuntu, nodhi li moshipangelo shoka molwashoka otadhi kongo uuhupilo.

Olya popi kutya aantu oyo ye na okupelwombedhi onkalo yoombishi dhi ihanena oshipangelo. “Oombishi mboka naya ethiwe ishewe inaya igililithwa.”

Ehangano lyo-Cool Cats Namibia olya popi kutya oombishi nadhi kale tadhi pewa iikulya nomeya pethimbo lyontumba pehala lyi ikalekelwa komuntu ngoka i inekelwa.

“Uuna oombishi ya kala itaaya si we ondjala, itaya kala we mokati kaantu osho wo momahala ngoka kaaye na okukala.”