Poland

25 marca zapłonie "Światło dla Białorusi"

25 marca zorganizowana zostanie ogólnopolska akcja solidarnoœci Œwiat³o dla Bia³orusi.

25 marca w rocznicê proklamowania niepodleg³ej Bia³oruskiej Republiki Ludowej obchodzony jest Dzieñ Wolnoœci Bia³orusi – œwiêto nieuznawane przez rz¹d Aleksandra £ukaszenki.

Aby zademonstrowaæ solidarnoœæ i wsparcie dla bia³oruskich s¹siadów, którzy od sierpnia ubieg³ego roku g³oœno upominaj¹ siê o swobody demokratyczne Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjuj¹ akcjê #LightfForBelarus.

Akcja polega na iluminacji tego dnia siedzib i obiektów instytucji kultury oraz innych obiektów publicznych w ca³ej Polsce, Europie i na œwiecie kolorami bia³o-czerwono-bia³ej flagi niepodleg³ej Bia³orusi.

W ramach solidarnoœci z narodem bia³oruskim w Warszawie zorganizowana zostanie wystawa fotografii "Bia³oruœ " Marsz Wolnoœci". Siedmioro fotografów przedstawi swoje prace z protestów na Bia³orusi. Mo¿na j¹ obejrzeæ w Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury w Warszawie od 4 do 25 marca. Wystawa powsta³a z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, który 16 grudnia 2020 roku przyzna³ demokratycznej opozycji na Bia³orusi nagrodê im. Sacharowa za dzia³ania na rzecz praw cz³owieka.Wystawa fotograficzna dokumentuje wydarzenia ostatnich miesiêcy z perspektywy bia³oruskich fotografów i fotografek: Darii Buriakiny, Nadii Bu¿an, Andrieja Liankiewicza, Lesi Pcholki, Wolhy Szukaj³y, Julii Szab³owskiej i Aleksandra Wasukowicza.

Football news:

Kimmich on Alaba: Real Madrid is a good choice. Not so many options for a step forward after Bayern Munich
The money for the Super League was promised by the largest US bank - before that, it helped the Americans buy up European clubs
UEFA on the 12 founders of the Super League: They will live with shame. We will discuss additional sanctions
Prince William on Super League: I am happy that the voice of football fans has been listened to
Director of Milan Maldini: I learned about the Super League on Sunday, everything was decided at a higher level
Goat Hennes VIII, former mascot of Cologne, died
Frappar will be the first female referee at the men's Euro. Karasev and the Argentine Rapalini are among the 19 main referees