Poland

Alternatywny fundusz odbudowy może powstać bez Polski i Węgier

W Brukseli rozpoczê³y siê przygotowania do prowizorium bud¿etowego, które wejdzie automatycznie w ¿ycie 1 stycznia 2021 r., jeœli Polska w najbli¿szych dniach nie zniesie weta wobec pakietu, który obejmuje blisko 1,8 bln euro w bud¿ecie UE na lata 2021–2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii.

Prowizorium bêdzie oznacza³o ciêcia – g³ównie w polityce spójnoœci – o 25–30 mld euro w stosunku do tego, co jest wetowane przez Polskê. Bruksela uwa¿a te¿, ¿e jest mo¿liwe ju¿ w styczniu zawarcie alternatywnego porozumienia o funduszu odbudowy przez 25 pañstw – bez Polski i Wêgier.

Wiêcej w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” i po godz. 21.00 na www.rp.pl

Football news:

Schalke lost to Eintracht and returned to last place in the Bundesliga
Messi will start for the Super Cup final with Athletic
Lautaro on Lukaku before Juve: Ronaldo will play an important role in the match, but we also have our killer
Jovic scored a double in the 1st game for Eintracht after returning. Almost a year has passed since the last goal for Real Madrid
Klopp pro 0:0 with Manchester United: We didn't score, and that's the most important thing in football. This is not the result we wanted
Henderson on 0:0 with Manchester United: Liverpool disappointed. We were better and did enough to win
Liverpool do not win 4 matches in the Premier League in a row - the worst series in 4 years