Poland

Belgijski Rambo nie znosi obostrzeń

W Brukseli od tygodni odbywaj¹ siê rozpêdzane przez policjê imprezy przeciwników obostrzeñ pandemicznych. Ostatnio pojawiaj¹ siê na nich plakaty z poparciem dla zbieg³ego kaprala

Reuters, Forum

Uzbrojony uciekinier z belgijskiej armii zmusi³ do ukrycia siê s³ynnego naukowca. Ale w wojnie przeciwników obostrzeñ pandemicznych z ich zwolennikami to ci drudzy s¹ gór¹.

Wtorek, 18 maja, to data, któr¹ na zawsze zapamiêta Marc Van Ranst, najbardziej znany belgijski wirusolog. – Jak co dzieñ by³em wtedy w pracy w laboratorium w szpitalu uniwersyteckim w Leuven. Nieoczekiwanie zadzwoni³ do mnie burmistrz mojego miasta, ¿eby mnie uprzedziæ, ¿e w drodze po mnie jest ju¿ policja. Wczeœniej odebra³a moj¹ ¿onê z pracy i mojego syna ze szko³y. Dostaliœmy piêæ minut na spakowanie siê, g³ównie ubrania, a potem zostaliœmy przewiezieni w bezpieczne miejsce – wspomina³ potem naukowiec w rozmowie z dziennikiem „Le Soir".

Z wyrzutni¹ rakiet w baga¿niku

Do ochrony policyjnej Van Ranst by³ ju¿ przyzwyczajony od prawie roku, bo latem 2020 r. zacz¹³ otrzymywaæ groŸby od ludzi niezadowolonych z obostrzeñ sanitarnych w Belgii. Sta³ siê ich celem nie tylko jako jeden z rz¹dowych doradców i wirusolog, ale przede wszystkim jako osobowoœæ medialna. Inni naukowcy nie wypowiadali publicznie tak ostro swoich s¹dów jak ten 56-letni Flamand, nie ...

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone