Poland

Bez RODO nie będzie szczepień w firmie

Szczepienie

Adobe Stock

Na etapie zliczania chêtnych do szczepienia w firmie pracodawca nie powinien wykraczaæ poza zebranie imion i nazwisk zatrudnionych i wspó³pracowników oraz liczby cz³onków ich rodzin. Nie musi natomiast zbieraæ oœwiadczeñ o zgodzie na przetwarzanie ich danych.

Od 4 maja pracodawcy mog¹ zg³aszaæ chêæ utworzenia punktu szczepieñ w firmie. Zgodnie z rz¹dowymi wytycznymi, w zak³adach pracy bêd¹ mogli szczepiæ siê pracownicy, wspó³pracownicy oraz cz³onkowie ich rodzin. Pracodawca organizuj¹cy szczepienia dzia³a na zupe³nie nowym polu, na którym ogromne znaczenie maj¹ wzglêdy praktyczne, w tym – kwestia przetwarzania danych osobowych. Nowa rola pracodawcy wcale nie oznacza, ¿e ochrona danych powinna zejœæ na drugi plan. Przeciwnie – warto bezpiecznie dzia³aæ od pocz¹tku procesu, aby unikn¹æ niepotrzebnego ryzyka.

Minimum informacji

300 chêtnych – co najmniej tyle osób chc¹cych siê zaszczepiæ musi zebraæ pracodawca, aby utworzyæ punkt szczepieñ. Mo¿e w tym celu po³¹czyæ si³y z inn¹ firm¹. W formularzu zg³oszeniowym dla pracodawców podaje siê wy³¹cznie liczbê chêtnych, bez jakichkolwiek danych osobowych. Skoro zatem pracodawca nie potrzebuje dla zg³oszenia w systemie ¿adnych personaliów osób zainteresowanych szcze...

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes